XXII sesja Rady Gminy Prostki

Informuję o terminie XXII Sesji  Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 9.00. Obrady można śledzić na stronie BIP Prostki zakładka „Sesje Rady Gminy – Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

ZARZĄDZAM
obrady Sesji Rady Gminy Prostki w trybie zdalnym

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o zdalnym sposobie obradowania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2020 - 2023
6.2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2020 r.
6.3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
6.4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki.
6.5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prostki nr XVIII.123.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki.
6.6. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
6.7. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prostki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 18 listopada 2020 13:51

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 51

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl