XX sesja Rady Gminy Prostki

Informuję o terminie XX Sesji – Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 6 października 2020 r. o godz. 11.00. Obrady można śledzić na stronie BIP Prostki zakładka „Sesje Rady Gminy – Nagrania Sesji Rady Gminy”.
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

ZARZĄDZAM
obrady Sesji Rady Gminy Prostki w trybie zdalnym

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o zdalnym sposobie obradowania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Dyskusja w sprawie projektów uchwał:
5.1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2020-2024.
5.2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2020 r.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2020-2024.
6.2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2020 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 05 października 2020 10:50

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 80

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl