IV sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na IV sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr III.2018.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2019–2023.
10. Uchwała w sprawie: zmian budżetu Gminy Prostki na 2019 r.
11. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o numerze ewidencyjnym 324/24 położonej w obrębie Prostki.
12. Uchwała w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
13. Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
14. Uchwała w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2019 r.
15. Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Prostki w rejonie ulic: Krótkiej i Szkolnej.
16. Uchwała w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego, obowiązujących w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Prostki.
17. Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości diet radnym Gminy Prostki.
18. Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
19. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Prostki oraz komisji stałych na 2019 r.
20. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Prostki na 2019 r.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 24 lutego 2019 23:52

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 212

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl