II sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na II sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr I.2018.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2019 – 2023
- przedstawienie opinii RIO w sprawie w/w uchwały.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki na 2019 r.
- przedstawienie opinii RIO w sprawie w/w uchwały
- przedstawienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Prostki deficytu budżetu w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2018 – 2022.
12. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2018 r.
13. Uchwała w sprawie pokrycia straty finansowej PUK Prostki Sp z o.o. w Prostkach za 2017 rok.
14. Uchwała w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prostki.
15. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
17. Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 04 grudnia 2018 14:40

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 385

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl