LVIII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na LVIII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVII.2018.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Prostki na 2018 r.
10. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Prostki.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki obejmującej część obrębu Guty Rożyńskie.
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Prostki w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i mieszkaniach chronionych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 12 października 2018 14:12

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 393

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl