LIV sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na LIV sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIII.2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 r. oraz informacji o stanie mienia:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
  2. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  3. głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prostki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
  1. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2017 r.
  2. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  3. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 11. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
 13. Uchwała w sprawie Wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Prostki.
 14. Uchwała w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2018 – 2021 dla Gminy Prostki.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 20 czerwca 2018 08:58

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 330

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl