LIII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na LIII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 06 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przedstawiciela Nadleśnictwa Ełk dotycząca szacowania szkód powodowanych przez  zwierzynę łowną - rola sołtysów w szacowaniu szkód.
 4. Informacja dotycząca  programu selektywnej zbiórki odpadów (od 01.01.2019 r.) – referuje przedstawiciel MPO Białystok Marcin Pawłuszewicz oraz Kier ref. gospodarki komunalnej Andrzej Ciechanowicz.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr L.2018, Nr LI.2018, Nr LII.2018.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2018 – 2022.
 12. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2018 r.
 13. Uchwała w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Prostki.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Prostki na 2018 r.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prostki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 05 czerwca 2018 12:09

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 291

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl