L sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na L sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIX.2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie prostki na lata 2018 – 2022.
 10. Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dwóch pomników przyrody – dębów szypułkowych położonych w miejscowości Ostrykół Gmina Prostki.
 11. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Prostki prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 r.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2018 r.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe w zakresie działek o numerach geod.: 35/1, 35/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 39/2 obręb gminy Prostki.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipińskie Małe w zakresie działek o numerach geod.: 48/4, 56,57,58,158, 159 obręb Lipińskie Małe gmina Prostki..
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krzywe w zakresie działek o numerach geod.: 55/31, 55/32, 55/33 obręb Krzywe gmina Prostki.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Guty Rożyńskie w zakresie działki o numerze geod.: 76/1 obręb Guty Rożyńskie gmina Prostki.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną 1-go Maja i terenami kolejowymi.
 18. Dyskusja w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury „ostania mila” niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 19. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury „ostania mila” niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 20. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2018 – 2022.
 21. Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2018 r.
 22. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 24 kwietnia 2018 08:39

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 415

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl