XLVII sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XLVII sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVI.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2018 – 2022.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Prostki na 2018 r.
 11. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2017 – 2022.
 12. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki obejmującej wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Prostki.
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/53/03 rady Gminy Prostki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Prostki.
 15. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w  postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Prostki na rok szkolny 2018/2019.
 16. Uchwała w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prostkach.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 14 grudnia 2017 13:48

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 345

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl