XLVI sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XLVI sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Prostkach.
 10. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prostki na lata 2017 – 2022.
 11. W sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2017 r.
 12. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 13. Uchwała Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Prostkach.
 14. Uchwała w sprawie nadania statutu dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach.
 15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rożyńsku Wielkim.
 16. Uchwała w sprawie nadania statutu dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim.
 17. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  im. ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim.
 18. Uchwała w sprawie nadania statutu dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim.
 19. Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.
 20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Prostki.
 21. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 13 listopada 2017 13:54

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 315

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl