XLI sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XLI sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XL.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu na 2016 r. oraz informacji o stanie mienia:
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
  b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  c) głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prostki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
  a) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2016 r.
  b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  c) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  d) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i mieszkaniach chronionych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 14 czerwca 2017 12:50

Kategoria: Ogłoszenia - Terminy Sesji Rady Gminy Prostki

Źródło: Gmina Prostki

Wyświetleń: 421

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl