II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Prostki w roku 2019

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały nr XLVIII.335.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Prostki z sektorem pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego w 2019 roku”.

 Wójt Gminy Prostki
ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze: Zadanie IV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2019 roku.

 
1. Organizacja międzynarodowego festiwalu muzyki organowej i kameralnej.
2. Organizacja wydarzeń kulturalno-historycznych w trakcie Dni Prostek.
3.Organizacja działań i wydarzeń związanych z historią Prostek (wystawy) oraz prowadzeniem prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej (bunkry, miejsca wydarzeń historycznych).
4.Działania w zakresie upowszechniania kultury.
5.Promesa wkładu własnego w przypadku aplikowania o dostępne środki pomocowe krajowe i zagraniczne.

I. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 r.
1. Na zadanie IV – 12.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadania:
1. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, wskazane ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których terenem działania jest Gmina Prostki.
2. Dotację na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania oferent jest zobowiązany do wprowadzenia korekty harmonogramu i kosztorysu projektu.
5. WYMAGANY JEST MINIMUM 10 % FINANSOWY WKŁAD WŁASNY PODMIOTÓW, UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA.
6. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:
a. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
b. zobowiązania powstałe przed datą realizacji zadania,
c. budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów, itp.
d. najem lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów (chyba, że wynika to bezpośrednio z realizacji zadania),
e. prace remontowo-budowlane,
f. zadania inwestycyjne,
g. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
h. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
i. podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
j. koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych,
k. działalność statutową, niezwiązaną z realizowanym zadaniem.  
7. Środki z dotacji mogą być wykorzystywane na:
a. wynagrodzenie osób realizujących zadanie,
b. promocję realizowanego zadania (plakaty, ulotki, zaproszenia, banery, ogłoszenia, odzież, sprzęt sportowy, składki i opłaty różne itp.),
c. zakup drobnego sprzętu do realizacji zadania,
d. koszty transportu, dojazdu, wynajmu sali, konsumpcji, itp., o ile wynika to bezpośrednio z realizacji zadania,
e. inne wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania.
8. Koszty materiałów biurowych, piśmienniczych, usług pocztowych, internetowych, telefonicznych opłat za media oraz sprzątanie pomieszczeń, nie mogą przekroczyć 5% całości kosztu realizacji zadania.
9. Zastrzega się możliwość udzielenia dotacji jedynie na wytypowane przez komisje konkursową rodzaje kosztów.
10. W otwartym konkursie ofert na zadanie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
11. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Prostki, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2019 r., w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż do dnia 31.10.2019 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy, zgodnie
z warunkami określonymi w umowie o realizację zadania.
3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by swoim zasięgiem objąć maksymalną liczbę mieszkańców Gminy Prostki.
4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (kadra, sprzęt, itd.).
5. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie udzielenia wsparcia rzeczowego (np. użyczenia zasobów rzeczowych lub praw potrzebnych do realizacji projektu), osobowego (pracy własnej, swoich pracowników, członków lub wolontariuszy). Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
6. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
7. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.
8. Podmiot realizujący zadanie ma obowiązek trwale umieszczać na wszystkich oryginalnych dokumentach finansowych (fakturach, rachunkach, umowach itp.) dotyczących realizacji zadania informacji: „Kwotę…. zł brutto sfinansowano z środków budżetu Gminy Prostki na podstawie Umowy Nr… Pozycja w budżecie: koszty merytoryczne /obsługi zadania/ inne koszty nr… .” W przypadku udzielania informacji o działaniach związanych z realizacją zadania podmiot ma obowiązek podawania informacji zgodnie z niniejszą formułą: „Zadanie finansowane jest z środków budżetu Gminy Prostki w ramach otwartego konkursu ofert na zadania własne Gminy”
9. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

IV. Termin i warunki składania ofert:
1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 ) i powinna zawierać:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
c. informację o terminie i miejscu wykonania zadania,
d. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania, pochodzących z innych źródeł,
e. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
2. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna musi jasno wskazywać :
­ jakie działania będą wykonywać poszczególne podmioty w ramach realizacji zadania publicznego,
­ sposób reprezentacji tych podmiotów wobec Gminy Prostki.
4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, wynikające z umowy.
5. Do oferty należy dołączyć załączniki:
a. aktualny wyciąg z KRS, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany),
b. statut lub wyciąg ze statutu podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, zawierający zapisy o prowadzeniu działań w zakresie zadania, o dofinansowanie którego podmiot się ubiega,
c. kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania, w przypadku trenerów, itp.(dotyczy wkładu osobowego),
d. umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta,
e. umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej,
f. upoważnienie bądź pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, w przypadku gdy takie zostało wystawione,
g. dokument potwierdzający numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego,
h. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2018 rok, (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności).
6. Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt 5, powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
7. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferty na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wykonanie zadań własnych Gminy Prostki w 2019 r.” wraz z określeniem rodzaju zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Prostki, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż do dnia 31.05.2019 r. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego terminu.
2. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, nastąpi w obecności co najmniej dwóch członków komisji upoważnionych przez Wójta Gminy Prostki, którymi są członkowie komisji konkursowej, o której mowa w pkt. VI. 6.
3. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty. Ocena formalna odbywa się na Karcie Oceny Formalnej, której wzór określi Wójt Gminy Prostki.
4. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
5. Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Prostki.
6. W skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Wójta Gminy Prostki.
7. W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt Gminy Prostki.
8. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
9. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne, na podstawie Karty Oceny Merytorycznej.
10. Przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym, komisja konkursowa ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę,
a. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
b. ocenia zadeklarowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
c. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
d. uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
e. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich, realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
11. Ocena merytoryczna może być dokonana przede wszystkim w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na jedno zadanie publiczne.
12. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach, w składzie co najmniej 3 osób.
13. Oferty są udostępniane członkom komisji przed posiedzeniem tej komisji, w terminie umożliwiającym rzetelne zapoznanie się z nimi.
14. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego wskazuje Wójt Gminy Prostki. W przypadku nieobecności przewodniczącego, komisji przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Wójta Gminy Prostki.
15. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:
a. ustalenie terminów posiedzeń komisji konkursowej,
b. organizowanie prac komisji konkursowej,
c. występowanie do oferentów w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, itp. dotyczących złożonej oferty.
16. Członkowie komisji konkursowej z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
17. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący.
18. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Wójtowi Gminy Prostki.
19. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Prostki.
20. Od decyzji Wójta Gminy Prostki w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
21. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty, w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
22. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki.
23. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
24. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

VI. Wielkość środków wydatkowanych na realizację zadań w 2018 roku:
1. Ochrona Zdrowia - 20.000 PLN.
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7.000 PLN.
3. Polityka Społeczna – pozostała działalność – 10.000 PLN.
4. Kultura Fizyczna i Sport - 91.234,22 PLN.
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000 PLN.

Opublikowano: 11 maja 2019 23:49

Kategoria: Ogłoszenia - Otwarte konkursy ofert

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego [120.5 KB]

Harmonogram realizacji zadania publicznego [40 KB]

Przewidywana kalkulacja kosztów [103.5 KB]

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [26.71 KB]

Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego [16.41 KB]

Zestawienie przyznanych dotacji [49.66 KB]

Wyświetleń: 136

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl