Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. zamówień publicznych

WÓJT GMINY PROSTKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY PROSTKI

I. NAZWA I ADRES INSTYTUCJI
Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki

II. OKREŚLENIE STANOWISKA
Inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Prostki

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe.
5. Co najmniej 3 letni staż pracy.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, tj:
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

IV. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku.
2. Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i obowiązkowość.
3. Odporność na stres, opanowanie.

V. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Do obowiązków inspektora ds. zamówień publicznych należy przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych, dostaw, lub usług zgodnie z zadaniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Prostki, z zachowaniem zasad i trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych, w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach Wójta Gminy Prostki, przy ścisłej współpracy i udziale pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania, a w szczególności:
1. nadzór i współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadania, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
2. przygotowywanie treści ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz zamieszczanie tych ogłoszeń zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
3. przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niezbędnych załączników, formularzy i wzorów umów przy współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadania,
4. sporządzanie wyjaśnień, informacji, zawiadomień, wezwań, oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
5. zamieszczanie niezbędnych ogłoszeń, dokumentów, informacji i zawiadomień w zakresie zamówień publicznych na stronie UZP, BIP Urzędu Gminy Prostki,
6. prowadzenie zamówień publicznych w formie elektronicznej,
7. udział w pracach komisji przetargowej i organizacja techniczna posiedzeń komisji,
8. opisywanie faktur pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
9. opiniowanie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych zmian zachodzących w toku realizacji umowy na wykonanie zadania,
10. przygotowanie projektów zarządzeń Wójta regulujących procedury zamówień publicznych,
11. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
12. sporządzanie planów zamówień publicznych,
13. terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
14. wykonywanie zadań zgodnie z pkt od 1 do 9 przy udzieleniu zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro z uwzględnieniem obowiązujących w Urzędzie Gminy Prostki regulaminów wewnętrznych,
15. udzielanie pomocy z zakresu zamówień publicznych pracownikom Urzędu Gminy Prostki,
16. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonych,
17. archiwizacja wytworzonych dokumentów.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA
1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Prostki oraz praca w terenie.
2. Rodzaj pracy: praca biurowa.
3. Wymiar czasu pracy: pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy.
4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
5. Obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godz. dziennie, wykorzystywanie urządzeń i narzędzi teleinformatycznych.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
2. Życiorys CV – z opisem dotychczasowej pracy zawodowej własnoręcznie podpisany.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1).
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata.
5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
6. Oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem:
1) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
2) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów (załącznik nr 3),
3) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (załącznik nr 4),
4) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku (załącznik nr 5),
5) o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (załącznik nr 6),
6) o posiadaniu obywatelstwa polskiego (załącznik nr 7),
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 8).
7. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

VIII. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABORU
1. Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Prostki.
2. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane indywidualnie (telefonicznie, e-mail lub pisemnie) o terminie i miejscu przeprowadzenia
II etapu naboru.
2) test kompetencji lub rozmowa kwalifikacyjna z zakwalifikowanymi kandydatami do II etapu.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Prostki.
4.Wójt Gminy Prostki zastrzega sobie prawo:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
5. Szczegółowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem tel.87 6112851

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Prostki” w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki pokój nr 106.
2. Ofertę można przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Prostki ul. 1 Maja 44 B 19- 335 Prostki.
3. Termin składania ofert: do 14 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00 – decyduje data wpływu do Urzędu.
4. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.

Informacja o polityce prywatności dla kandydatów na pracowników Urzędu Gminy Prostki
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, adres:
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: Urząd Gminy Prostki
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki lub na adres e-mail: iod1@prostki.pl lub iod2@prostki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z procedurą naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Prostki, dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) w zakresie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku z procedurą naboru i rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia przez Urząd Gminy Prostki toczącego się procesu rekrutacji i naboru lub procesu mającego być przeprowadzonego w przyszłości, zaś w zakresie dotyczącym ubiegania się o nawiązanie stosunku pracy określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz przepisami szczególnymi, podanie danych osobowych jest obowiązkiem pracownika. W pozostałym zakresie przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie pewnych danych osobowych skutkować może brakiem realizacji uprawnień wynikających z przepisów szczególnych, do których realizacji niezbędne będzie uzyskanie pewnego zakresu danych osobowych pracownika.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z administratorem umowami o świadczenie usług m.in. podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny, w tym medycyny pracy, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi z zakresu BHP, podmioty świadczące usługi ochrony, podmioty świadczące usługi z zakresu grupowego ubezpieczenia na życie, podmioty świadczącym usługi bankowe. Ponadto jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Komornik Sądowy).
8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do celów,
w jakich zostały zebrane. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż to konieczne do osiągnięcia celów, dla których te dane zebrano lub jeśli to konieczne, w celu zachowania zgodności z przepisami prawa,
w szczególności okres realizacji obecnej procedury naboru i rekrutacji lub przyszłych naborów i rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia tej zgody.
9. W przypadku, gdy Pani/Pan przekazują administratorowi dane osobowe osób trzecich np. członków rodziny, powinna/powinien Pani/Pan udostępnić tym osobom treść klauzuli informacyjnej, a następnie za pokwitowaniem zaznajomienia się, przekazać dokument zawierający niniejszą klauzulę informacyjną do komórki zajmującej się zbieraniem tych danych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Opublikowano: 30 lipca 2020 14:35

Kategoria: Ogłoszenia - Informacje o naborze

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zarządzenie Nr 92.2020 [385.64 KB]

zalaczniki_do_ogloszenia.docx [22.95 KB]

Wyświetleń: 71

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl