Ogłoszenie o konkursie na Trenera Środowiskowego

OR.425.1.2019

Wójt Gminy Prostki
ogłasza konkurs na Trenera Środowiskowego

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
6. Obywatelstwo polskie.

II. Dodatkowo punktowane:
1. Udokumentowana praca z dziećmi, młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera czy instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy.
2. Promocja gminy poprzez organizowane wydarzenia sportowe , turnieje i mistrzostwa.
3. Włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego.
4. Współpraca z nauczycielami szkół i przedszkoli w zakresie organizacji sportu w trakcie zajęć szkolnych i w okresach wolnych od nauki.
5. Pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy.
6. Zwiększenie aktywności stowarzyszeń i klubów sportowych.
7. Prowadzenie prac porządkowych, utrzymanie obiektu w należytym stanie i czystości.
8. Doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych.
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze stronywww.bip.prostki.pl).
2. CV.
3. List motywacyjny.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadanie uprawnień trenerskich, instruktorskich.
5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
6. Informacja o polityce prywatności Urzędu Gminy Prostki do celów rekrutacji (druk do pobrania ze strony www.bip.prostki.pl). RODO
7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.prostki.pl).
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.prostki.pl).
9. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku Trenera Środowiskowego (druk do pobrania ze strony www.bip.prostki.pl).
10. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia ze środków pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystki (druk do pobrania ze strony www.bip.prostki.pl).
11. Pisemna koncepcja działań sportowo-rekreacyjnych na kompleksie sportowym „Moje boisko ORLIK 2012” , (przy uwzględnieniu 80 godzin w miesiącu).

V. Warunki pracy:
1. Umowa zlecenie na okres 9 m-cy (od 01 marca do 30 listopada 2019r.)
2. Miejsce pracy:
• Kompleks sportowy zlokalizowany w Prostkach przy ul. Szkolnej 9 (2 trenerów)
• Kompleks sportowy zlokalizowany w Wiśniowie Ełckim 40 (2 trenerów).
3. Ilość wypracowanych godzin przez trenera : 80h/m-c. Szczegółowy harmonogram zajęć wymagany będzie po podpisaniu umowy zlecenia.
4. Praca w dni robocze oraz w soboty i niedziele zgodnie z Regulaminem korzystania z kompleksu boisk sportowych obowiązującym na dzień podpisania umowy zlecenia..

VI. Metoda wyboru kandydatów:
1. Wstępna selekcja złożonych ofert.
2. Rozmowa kwalifikacyjna.
(o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie).

 
VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Do dnia 30 stycznia 2019 roku do godz. 15:00.
2. W sekretariacie Urzędu Gminy w Prostkach w godzinach pracy urzędu tj. 7:00-15:00 lub na adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1Maja 44B, 19 – 335 Prostki (decyduje data wpływu) .
3. Zarówno oferty złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko Trenera Środowiskowego, - Prostki” lub „Dotyczy konkursu na stanowisko Trenera Środowiskowego - Wiśniowo Ełckie”.

VIII. Dodatkowe informacje:
1. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty, o których mowa w ust.1, nie będą odsyłane.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Prostkach.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 87/611 28 56 lub osobiście w Urzędzie Gminy Prostki, pokój nr 115 u Pani Alicji Szałaj.

Opublikowano: 13 stycznia 2019 22:30

Kategoria: Ogłoszenia - Informacje o naborze

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie [141.49 KB]

Załączniki [39.71 KB]

Protokół z otwarcia ofert [33.78 KB]

Wyświetleń: 289

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl