Nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego

Wójt Gminy Prostki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Prostki

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Urząd Gminy Prostki,
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

II. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
Stanowisko ds. funduszu sołeckiego. Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: listopad 2018 rok. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM (KONIECZNE DO PODJĘCIA PRACY):
1) posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
3) wykształcenie wyższe magisterskie;
4) co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej;
5) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
6) wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, o funduszu sołeckim;
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
8) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;
9) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
11) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
12) cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1. preferowane doświadczenie na stanowisku związanym z funduszem sołeckim;
2. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office;
3. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres;
4. dyspozycyjność;
5. wysoka kultura osobista, komunikatywność;
6. dobra organizacja pracy.

V. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Do zadań na stanowisku ds. funduszu sołectwa należeć będzie w szczególności:
• nadzór merytoryczny i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu sołeckiego;
• przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami;
• prowadzenie sprawozdawczości z realizacji funduszu sołeckiego;
• realizacja zaplanowanych wydatków, przygotowanie dokumentów dotyczących podjęcia postępowania w celu realizacji zamówienia publicznego;
• kontrolowanie ponoszonych przez sołectwa wydatków pod względem ich zgodności z planami finansowymi;
• prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej oraz książek środków trwałych (wyposażenia ) realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;
• przekazywanie zadań inwestycyjnych protokołem „Odbioru Technicznego“ do referatu finansowego;
• udział w procedurach odbiorowych zleconych zadań z funduszu sołeckiego oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej do odbioru;
• współpraca z referatami Urzędu w zakresie przygotowania planów finansowych i rozliczeń funduszu sołeckiego;
• inicjowanie szkoleń dla sołtysów z zakresu gospodarowania funduszem sołeckim;
• organizacja i udział w zebraniach sołeckich oraz przygotowanie niezbędnych materiałów merytorycznych z zakresu funduszu sołeckiego;
• nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych dotyczących działań wynikających z zakresu obowiązków;
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zgłaszania właściwym organom rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych oraz remontowych wynikających z zakresu zadań na zajmowanym stanowisku;
• informowanie sołtysów o planowanych terminach realizacji zadań w poszczególnych sołectwach;
• sporządzanie planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych w ścisłej współpracy z Koordynatorem Referatu Inwestycji i Rozwoju;
• przygotowanie projektów umów zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych;
• przygotowywanie materiałów merytorycznych do przygotowania dokumentacji przetargowej;
• udział w pracach komisji przetargowej;
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;
• udzielanie sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych;
• udzielanie pomocy Radzie, właściwym komisjom Rady i jednostkom gminy w wykonywaniu ich zadań w zakresie zadań realizowanych na stanowisku
• przygotowywanie projektów uchwał i ich realizacja oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje radnych, skargi i wnioski mieszkańców gminy w zakresie zadań realizowanych na stanowisku,
• przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Gminy Prostki,
• prowadzenie teczek rzeczowych wynikających z zakresu obowiązków zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów,
• zatwierdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym faktur wynikających z zakresu obowiązków;
• współpraca z Sekretarzem, Skarbnikiem Gminy oraz Koordynatorem Referatu Inwestycji i Rozwoju,
• sporządzanie wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego;
• prowadzenie spraw związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Filią w Prostkach;
• nadzór i rozliczanie czasu pracy kierowcy samochodu służbowego, w tym wydawanie kart drogowych, rozliczanie paliwa;
• archiwizacja wytworzonych dokumentów;
• wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta oraz Koordynatora Referatu Inwestycji i Rozwoju.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim (m.in. wyjazdy na szkolenia). Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów oraz obsługą komputera i urządzeń biurowych. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Współpraca z pracownikami Urzędu i jednostkami zewnętrznymi, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu.
Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

VII. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Prostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
1. życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej - własnoręcznie podpisany,
2. kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata,
3. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
4. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
7. własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
9. własnoręcznie podpisane oświadczenie, o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11. w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej,
12. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Wójta Gminy Prostki na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa",
13. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.
Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys CV, powinny być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w mojej ofercie pracy przez Wójta Gminy Prostki na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

IX. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz z napisem „Nabór na stanowisko ds. obsługi sołectwa”. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki - w terminie do dnia 31.10.2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

X. INFORMACJE DODATKOWE:
Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Tylko kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone. Dokumenty aplikacyjne osób które nie spełniają wymagań formalnych zostaną odesłane kandydatom.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 611 28 51.

Procedura naboru
Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Prostki.
Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne ewentualnie wymagania dodatkowe w jak największym stopniu,
2) rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Prostki.
Wójt Gminy Prostki zastrzega sobie prawo:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Opublikowano: 12 października 2018 21:15

Kategoria: Ogłoszenia - Informacje o naborze

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze [426.86 KB]

Lista kandydatów [19.45 KB]

Informacja o wyniku naboru [40.2 KB]

Wyświetleń: 798

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl