Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Sekretarza Gminy Prostki

Wójt Gminy Prostki ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy Sekretarz Gminy Prostki w Urzędzie Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe, co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Bardzo dobra znajomość przepisów – ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, KPA .

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość ustawy o finansach publicznych.
2. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Wiedza z zakresu ustawy o samorządzie terytorialnym i samorządzie gminnym.
4. Umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych.
5. Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i obowiązkowość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Realizacja postanowień ujętych w § 6 Rozdziału II i w §21 Rozdziału VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Prostki wprowadzonym Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Prostki z dnia 15 marca 2013 roku.
2. Opracowywanie projektów zmian Regulaminów.
3. Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy.
4. Opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy.
5. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
6. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
7. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał.
8. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
9. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
10. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.
11. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad:
- właściwym zapewnieniem obsługi kancelaryjno -technicznej,
- właściwym zapewnieniem obsługi administracyjnej Rady i jej komisji,
- prowadzeniem dokumentacji w sprawach pracowniczych,
- właściwym prowadzeniem spraw z zakresu: świadczeń na rzecz obrony,Akcji Kurierskiej, ochroną ludności, zwalczaniu klęsk żywiołowych, działalności gospodarczej,
- współpracą z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami,fundacjami,
- realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- prowadzonymi zdaniami należącymi do kompetencji Wójta z zakresu usług turystycznych,
- wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- organizowaniem imprez masowych,
- prowadzonymi sprawami z zakresu kultury, kultury fizycznej, rekreacji,
- przedsięwzięciami promującymi Gminę
- obsługą informatyczną urzędu,
- bieżącą aktualizacją oficjalną strony internetowej gminy.
12. Wykonywanie innych zdań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

IV. Termin zatrudnienia: czerwiec 2017
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny.
3.Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty poświadczające wykształcenie.
5.Dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie.
6. Dokument potwierdzający tożsamość – kserokopie
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
9. Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Metoda i selekcja kandydatów.
1. Wstępna selekcja złożonych ofert.
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

VII. Termin i miejsce składanych dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres
Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Prostki”.
Termin składania ofert: do 25 maja 2017 – decyduje data wpływu do urzędu.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinna być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Opublikowano: 12 maja 2017 07:41

Kategoria: Ogłoszenia - Informacje o naborze

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zarządzenie Nr 43.2017 Wójta Gminy Prostki z dnia 11 maja 2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Prostki oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru [223.66 KB]

Informacja o wynikach ogłoszonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Prostki [20.33 KB]

Wyświetleń: 442

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl