Wykonanie utwardzenia pobocza na drodze gminnej w miejscowościach Miłusze i Miechowo

Znak sprawy: RI.271.39.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: RI.271.39.2020

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

„Wykonanie utwardzenia pobocza na drodze gminnej w miejscowościach Miłusze i Miechowo”

III. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest :

Zadanie 1 -  „Budowa chodnika na działce gminnej 15/26” 

Zadanie 2 – „Utwardzenie pobocza na drodze gminnej w miejscowości Miłusze”

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu utwardzenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Miłusze i Miechowo. Zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1:

Budowa chodnika w miejscowości Miechowo na dz. geod. 15/26, 35, 34

Chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm o szerokości 0,7m na długości 49,65m ograniczonej krawężnikiem wtopionym 15x30x100 na ławie betonowej i obrzeżem betonowym 6x20x100 oraz utwardzenie
z kostki brukowej przy przystanku autobusowym o wymiarach 3.8x1,1m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm. Wjazd na działkę z garażami z kostki brukowej gr. 8cm o wymiarach 4,5x0,7 na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm, ograniczony krawężnikami wtopionymi 15x30x100.

Zadanie 2:

Utwardzenie nawierzchni pobocza drogi gminnej w miejscowości Miłusze

Utwardzenie na odcinku od km roboczego 0+000,00 do km 0+147,37 na długości projektowanego odcinka pobocza drogi o szerokości 0,9 m na terenie działek o nr 44/1, 45, 46, 77/2. Pochylenie poprzeczne nawierzchni pobocza zaprojektowano jako 2 % jednostronne, celem umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów przydrożnych. Nawierzchnię pobocza drogi gminnej należy zamknąć ze strony jezdni drogi gminnej krawężnikiem betonowym o wym. 15x22 cm,, posadowionym w świetle z nawierzchnią drogi gminnej +2,0 cm i ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony sąsiednich działek pobocze zamknąć obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm, posadowionym w świetle z nawierzchnią pobocza 0,0 cm i ustawionym na ławie z oporem z betonu C12/15. W ciągu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szer. Nawierzchni 4,0 m o konstrukcji nawierzchni tak jak nawierzchnia pobocza. Na zjazdach należy wykonać skosy najazdowe o wielkości 1:1 [m].

 

IV.  Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

do 30.11.2020 r.

Termin związania ofertą   -   30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć /np./ :

 1. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: Oferta na „Wykonanie utwardzenia pobocza na drodze gminnej w miejscowościach Miłusze i Miechowo”  w terminie do dnia 06.10.2020 do godz. .1200 w sekretariacie zamawiającego /I piętro pokój nr 106/.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.10.2020r. o godz. 1210 w Sali Ślubów Urzędu Gminy
  w Prostkach

VI. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1);
 2. Parafowany zał. nr 2 – Istotne postanowienia Umowy

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją  Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia  publicznego na : „Wykonanie utwardzenia pobocza na drodze gminnej w miejscowościach Miłusze i Miechowo”

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy Prostki.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

 1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium                                                Waga   

 1. Cena ofertowa (C)                                         80%
 2. Okres gwarancji (G)                                      20%
 3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium nr 1

CENA OFERTOWA                  80%

C= Cn/Cb x 80%

gdzie:

C- liczba pkt. za kryterium  

Cn – cena najniższa z ofert

Cb – cena oferty badanej

 

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

Kryterium nr 2

OKRES GWARANCJI                  20%

G = G0/Gnw x 20%

gdzie:

G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę
G0 - okres gwarancji zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie
Gnw - najdłuższy okres gwarancji zaoferowany spośród ocenianych ofert

 

Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu

maksymalnego tj. 60-miesięcznego.

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji to 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Brak wskazania/ wpisania w „Formularzu ofertowym" okresu gwarancji, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, iż Wykonawca oferuje najkrótszy (minimalny akceptowany przez Zamawiającego) okres gwarancji.

W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:

X = C + G

gdzie:

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1
G - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2

UWAGA:

Kryteria poza cenowe określa wnioskodawca w zależności od rodzaju usługi, dostawy lub roboty budowlanej. 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą sumę liczby punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana cena, koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym   z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 876112860, lub drogą elektroniczną roman.nowakowski@prostki.pl
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia.
 3. Inne oświadczenia i dokumenty zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia Umowy

Opublikowano: 29 września 2020 11:15

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [232.29 KB]

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy [139.5 KB]

Zał. Nr 2 - Istotne postanowienia Umowy [195.5 KB]

Zał. Nr 3 - Opis przemiotu zamówiena [2.71 MB]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [57.78 KB]

Wyświetleń: 101

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl