Remont budynku gospodarczego w Prostkach przy ul. 1 Maja 28

Znak sprawy RM.7021.20.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

Remont budynku gospodarczego w Prostkach przy ul. 1 Maja 28

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku gospodarczego w Prostkach przy ul.

1 Maja 28 zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją techniczną (załącznik nr 1) Prace należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Zatrudnienie kierownika budowy spoczywa na Wykonawcy robót. Wykonawcy powinni przedstawić cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu Zamówienia, w której należy również uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe nieujęte w załączonym przedmiarze robót.

IV.  Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.12.2020 r.

Termin związania ofertą - 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

a)      w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Wykonanie remontu budynku gospodarczego w Prostkach przy ul. 1 Maja 28

w terminie do dnia 02.10.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

lub

b)      przesłać droga elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do 02.10.2020 r. do  godz. 10°°.

VI. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty /zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 /;

b) Parafowany projekt umowy zał. nr 4.

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V.

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy Prostki.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 3. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium                                                Waga   

Cena ofertowa brutto (C)                                    100%       

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

C= Cn/Cb x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę, 

Cn – cena najniższa z ofert

Cb – cena oferty badanej

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana cena, koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane                                           z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 876112863
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
 4. Zamówienie nie jest prowadzone wg. zapisów ustawy z dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją techniczną

Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót i ślepy kosztorys

Załącznik Nr 3 – Formularz oferty

Załącznik Nr 4 – Projekt umowy

Opublikowano: 11 września 2020 13:10

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [96.26 KB]

Pozwolenie na budowę [99.89 KB]

Projekt - część opisowa [784.91 KB]

Projekt - część rysunkowa [688.51 KB]

Przedmiar robót i ślepy kosztorys [308.68 KB]

Formularz ofertowy [60 KB]

Projekt umowy [58 KB]

Wyświetleń: 60

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl