Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmina Prostki

Znak sprawy: GK.603.1.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
NIP 848 182 62 83
Regon 790 671 136
Tel. 87 611-28-54 Fax 87 611-20-79
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie zadania pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmina Prostki”.
Zakres prac, robót:
Wykonanie pomiarów w terenie, pobranie próbek, uzyskanie niezbędnych materiałów danych od pomiotów zewnętrznych w celu prowadzenia monitoringu wysypiska zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów z dnia 30 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.523), decyzji Starosty ełckiego R.7634-29/10 z dnia 22.10.2010 r. i R.6238.2.2012 z dnia 20.01.2012 r. /kopie- stanowią załącznik do zaproszenia/.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2020 r. do 15.02.2021 r.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Monitoring składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Wiśniowie Ełckim, Gmina Prostki” w terminie do 18 marca 2020 r. w formie pisemnej listownie, na adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul.1 Maja 44B, 19-335 Prostki, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106, sekretariat do godz. 9 oo. i publiczne otwarcie ofert o godz. 14.00. Dla ofert przysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Projekt umowy /istotne zapisy umowy/ podpisane przez oferenta.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert lub potwierdzenie aktualności przez organ wydający wpis.
4. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
5. Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu akredytacji o systemie oceny zgodności w zakresie normy PN EN ISO/IEC 17025:2005.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub zawierają błędy.

VII. WYMAGANIA SPRZĘTOWE, ZASOBY LUDZKIE JAKIMI WINIEN DYSPONOWAĆ WYKONAWCA
Posiada lub dysponuje niezbędnym sprzętem i zasobami ludzkimi w celu realizacji zamówienia.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena /100%/.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zamówienia z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
4. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich kosztów tak, aby obejmowały pełen zakres prac i oferta tworzyła całość gotową do wykonania usługi.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub faxem do Zamawiającego.
2. Zaleca się wszystkim biorącym udział w postępowaniu dokonanie wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem.
3. Oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. /Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty 30.000 €/.

X. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta.
3. Projekt umowy.
4. Decyzje.

Opublikowano: 10 marca 2020 22:41

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [88.79 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [293.07 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [35.99 KB]

Wyświetleń: 224

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl