Świadczenie usług remontowych na obiektach komunalnych w 2020 roku

 

Znak sprawy RM.7021.5.2020 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

Świadczenie usług remontowych na obiektach komunalnych w 2020 roku.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług remontowych (w branży: elektrycznej, hydraulicznej i budowlanej) na obiektach komunalnych na terenie Gminy Prostki w 2020 roku. Wykonawca będzie informowany każdorazowo o zakresie wykonywanych prac w zależności od potrzeb Zamawiającego. Należność za wykonane prace będzie rozliczana kosztorysem powykonawczym. Oferenci powinni przedstawić stawki roboczogodziny oraz wysokość narzutów, które będą obowiązywały przy sporządzaniu kosztorysów powykonawczych. Przed wykonaniem określonego zadania Zamawiający może żądać od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wszystkie niezbędne materiały oraz sprzęt do wykonania zleconych zadań zapewnia Wykonawca.

IV.  Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020 r.

Termin związania ofertą - 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

a)    w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  Świadczenie usług remontowych na obiektach komunalnych w 2020 roku w terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego (I piętro pokój nr 106)

lub

b)    przesłać droga elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do 12.03.2020 r. do  godz. 10°°.

VI. Oferta powinna zawierać:

a) Wypełniony formularz oferty /zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1/;

b) Parafowany projekt umowy zał. nr 2.

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V.

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy Prostki.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 3. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Stawka netto roboczogodziny (R)

30%

Koszty pośrednie (P)

30%

Koszty zakupu (K)

20%

Zysk (Z)

20%

 1. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

R= Rn/Rb x 30

gdzie:

R – liczba punktów przyznanych danej ofercie za stawkę netto roboczogodziny 

Rn – najniższa oferowana stawka netto roboczogodziny

Rb – stawka netto roboczogodziny w badanej ofercie

P= Pn/Pb x 30

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych danej ofercie za koszty pośrednie 

Pn – najniższa oferowana wysokość kosztów pośrednich

Pb – wysokość kosztów pośrednich w badanej ofercie

K= Kn/Kb x 20

gdzie:

K – liczba punktów przyznanych danej ofercie za koszty zakupu 

Kn – najniższa oferowana wysokość kosztów zakupu

Kb – wysokość kosztów zakupu w badanej ofercie

Z= Zn/Zb x 20

gdzie:

Z – liczba punktów przyznanych danej ofercie za zysk 

Zn – najniższa oferowana wysokość zysku

Zb – wysokość zysku w badanej ofercie

 1. Wynik

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczona wg. wzoru:

X=R+P+K+Z

gdzie:

R – liczba punktów przyznanych danej ofercie za stawkę netto roboczogodziny 

P – liczba punktów przyznanych danej ofercie za koszty pośrednie

K – liczba punktów przyznanych danej ofercie za koszty zakupu 

Z – liczba punktów przyznanych danej ofercie za zysk 

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować stawek wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana stawki, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskich stawek spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niskie stawki w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zaproszeniu do składania ofert,
 3. oferty złożone po terminie, określonym w zaproszeniu do składania ofert.

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 876112863 lub 503062780, lub drogą elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń                 i dokumentów.
 4. Zamówienie nie jest prowadzone wg. zapisów ustawy z dnia 29.01.2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30000 euro.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 09 marca 2020 08:22

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie doskładania ofert [119.37 KB]

Formularz ofertowy [58 KB]

Projekt umowy [58 KB]

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia [208.6 KB]

Wyświetleń: 261

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl