Dostawa paliwa płynnego do pojazdów oraz kosiarek i wykaszarek będących w użytkowaniu Urzędu Gminy Prostki oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prostki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: RI.2632.1.2019

I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO DO POJAZDÓW ORAZ KOSIAREK I WYKASZAREK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY PROSTKI ORAZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY PROSTKI

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa paliwa płynnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Szacunkowe zapotrzebowanie:
Olej napędowy –ok. 5 300 l
Etylina PB 95 – ok. 600 l
 
IV. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Termin związania ofertą - 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć :
W zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO DO POJAZDÓW ORAZ KOSIAREK I WYKASZAREK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY PROSTKI ORAZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY PROSTKI, w terminie do dnia 27.12.2019 r. do godz.12:00 w sekretariacie zamawiającego /I piętro pokój nr 106/.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.12. 2019 r. o godz.12.10 w pokoju (sala ślubów) parter.

VI. Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony formularz oferty /zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1/;
b. Parafowany projekt umowy zał. nr 2.

VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Zapytanie ofertowe znak sprawy RI.2632.1.2019 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO DO POJAZDÓW ORAZ KOSIAREK I WYKASZAREK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY PROSTKI ORAZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY PROSTKI.

VIII. Sposób obliczania ceny.
1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
2. Cena musi być podana w złotych cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena etyliny 95 i oleju napędowego powinna stanowić sumę: ceny paliw (aktualną na dzień ogłoszenia zapytania tj. 12.12.2019 r.) + rabat Wykonawcy.
4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zatwierdzona przez Wójta Gminy Prostki.
5. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących, przykładowych kryteriów:

IX. Kryteria oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Nazwa kryterium: Rabat: 100%

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
R= Rn/Rb x 100 %
gdzie:
R- liczba pkt. za kryterium.
Rn – cena najniższa z oferty.
Rb – cena badanej oferty.
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą sumę liczby punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena, koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 87/ 611 28 61 , lub drogą elektroniczną helena.penkiewicz@prostki.pl
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Inne oświadczenia i dokumenty zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy

XII. Załączniki
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 17 grudnia 2019 23:50

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Formularz ofertowy [40.5 KB]

Projekt umowy [41.12 KB]

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia [191.81 KB]

Wyświetleń: 278

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl