Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu dotyczącego podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
 
Gmina Prostki  działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej, w Rożyńsku Wielkim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Miejska Giżycko.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 12 grudnia 2019 r.  do 03 stycznia 2020 r. do godz.12.00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w  Szkole Podstawowej  w Rożyńsku Wielkim osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Prostkach , ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: sekretariat@prostki.pl

Opublikowano: 12 grudnia 2019 20:33

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zarządzenie Nr 143.2019 [519.88 KB]

Formularz oferty [25.2 KB]

Protokół z wyboru partnera projektu [58.91 KB]

Wyświetleń: 305

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl