Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku

Oznaczenie sprawy: GK.6140.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 42.2019 Wójta Gminy Prostki z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jDz.U.2019.1843) na potrzeby Gminy Prostki, Wójt Gminy Prostki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania o nazwie:

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku

I. ZAMAWIAJĄCY.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079
REGON: 790671136 , NIP: 848 182 62 83
poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
1. Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Prostki oraz ich transport do schroniska, a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego w terminie nie dłuższym niż 18 godzin od telefonicznego lub przesłanego drogą elektroniczną zgłoszenia, przekazanego przez upoważnionych pracowników Gminy Prostki, Policję i Straż Pożarną. W zgłoszeniu zostanie wskazana Wykonawcy lokalizacja bezdomnego psa.
2. Dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji winno odbyć się w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia.
3. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej.
4. Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki oraz właściwego traktowania i odżywiania oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zapewnienie pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
6. Prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowania i wydawania psów wraz z numerami wszczepionych elektronicznych identyfikatorów "czipów", (szczenięta czipowane będą po ukończeniu 3-go miesiąca życia).
7. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt przebywających w schronisku; w przypadku szczeniaków: kastracja po osiągnięciu 3-go miesiąca życia, natomiast sterylizacja po osiągnięciu 6-go miesiąca życia.
8. Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
9. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa. Do adopcji mogą być wydawane zwierzęta tylko zaczipowane i wysterylizowane/wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w Regulaminie schroniska oraz zaszczepione, z aktualną książeczką zdrowia.
10. W przypadku konieczności przetransportowania ok. 50 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport w ramach kosztów wykonania umowy.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przestrzegania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
b) Umożliwiania w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska, osobom fizycznym adopcję przetrzymywanych tam psów.
c) Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego.
d) Potwierdzenia telefonicznego lub emailowego wykonania odłowienia i transportu do schroniska każdego ze zgłoszonych zwierząt.
e) Przedkładania wraz z fakturą następującego zestawienia:
• ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia,
• ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji oraz zwróconych właścicielom,
• zestawienie numerów wszczepionych elektronicznych identyfikatorów „czipów”,
• zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,
• zestawienie innych wykonanych szczepień i zabiegów weterynaryjnych.
f) Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Prostki z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada,
g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane psów przeznaczonych do adopcji.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w celu kontroli zgodności realizacji usługi z zapisami umowy. Na żądanie Wykonawca udostępni dokumenty dotyczące wykonanych zabiegów weterynaryjnych oraz pochodzenia karmy.
i) przesłania (w formie elektronicznej) do Urzędu Gminy Prostki na adres: sekretariat@prostki.pl protokołu przyjęcia psa do schroniska wraz ze zdjęciem oraz opisem stanu zdrowia, miejscem i terminem odłowienia.
12. Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Prostki – ok. 50 sztuk rocznie.
13. Ilość psów przebywających obecnie w schronisku na dzień 30.11.2019 r. wynosi – 45 sztuk.
14. Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.jDz.U.2019.122 z póź.zm), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j Dz.U.2018.1967), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2019.2010).
15. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia odłowienia zwierzęcia, po tym czasie zwierzęta mogą być przeznaczone do adopcji.
16. Odbiór zwierząt ze schroniska przez właścicieli lub przekazanie ich nowym właścicielom może nastąpić po odbyciu kwarantanny.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają lub uzyskają do dnia podpisania umowy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanego w formie decyzji przez wójta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2019.2010),
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Projekt umowy – parafowany przez oferenta.
3. Aktualny wydruk z CEiDG / KRS.
4. Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla schroniska i umowę na odbiór odpadów wysokiego ryzyka.
5. Podpisane oświadczenie że Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia w trybie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu uzyskania zgody na odławianie i transport zwierząt z terenu Gminy Prostki.
6. Regulamin schroniska.
7. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

V. PODWYKONAWSTWO
Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia Podwykonawców.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie: od 01.01.2020 r.
Zakończenie: do 31.12.2020 r.

VII. JĘZYK POSTĘPOWANIA
Ofertę należy przygotować w języku polskim.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Urząd Gminy Prostki,
ul. 1 Maja 44B,
19-335 Prostki
tel. 87 6112012, fax 87 6112079,
e-mail:sekretariat@prostki.pl
oznaczenie sprawy: GK.6140.3.2019
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku: 700 – 1500.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.
1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie doręczoną temu Wykonawcy.
2. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują droga pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz faksem lub drogą elektroniczną, każdą ze stron na zadanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego.
4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i postępowania jest Monika Kozikowska tel. 87 6112854, fax.: 87 6112079,
e-mail:monika.kozikowska@prostki.pl

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
2. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy.
3. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
Urząd Gminy Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki;
oznaczenie sprawy: GK.6140.3.2019
z dopiskiem
OFERTA na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Prostki i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Prostkach, Urząd Gminy Prostki ul. 1 Maja 44b, sekretariat, do dnia 11.12.2019 r. do godz. 900. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
5. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak powyżej, będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. W formularzu ofertowym, zgodnie z załączonym wzorem, należy podać ryczałtową cenę brutto (cyfrowo i słownie) za realizację całego zamówienia, oraz kwotę podatku VAT.
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.jDz.U.2019.178 ).
3. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ofertowa jednostkowa cena brutto za poszczególne usługi powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym na dzień składania ofert podatkiem VAT.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz jest niezmienna przez okres realizacji umowy.
5. Ewentualne rozbieżności ceny podanej liczbą i ceny podanej słownie zamawiający przyjmie jako oczywistą omyłkę pisarską. Za prawidłową zostanie uznana cena pisana słownie.
6. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty nie podlegające odrzuceniu.
7. Oferty oceniane będą na podstawie kryterium (PC):
- cena brutto waga 80 %
8. Każda z ofert będzie punktowana w powyższym kryterium poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
PC=(Cn:Cb)x80 pkt
9. działania w kierunku adopcji zwierząt (G1):
- waga 20%
a) wykazana przez Wykonawcę współpraca z fundacjami, organizacjami na rzecz zwierząt (na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zawierającego nazwę fundacji/organizacji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z fundacją/organizacją w celu zweryfikowania autentyczności współpracy) – 4 pkt
b) zaoferowanie przez Wykonawcę umieszczania zdjęć psów na stronie internetowej – 5 pkt
c) zaoferowanie przez Wykonawcę organizowania comiesięcznych dni otwartych – spotkań z potencjalnymi opiekunami w celu adopcji psów – 5 pkt
d) prowadzenie funpage ze zdjęciami zwierząt – 2 pkt
e) wykazanie prowadzenia poradnictwa dotyczącego opieki nad adoptowanymi zwierzętami na stronie internetowej schroniska – 1 pkt
f) oświadczenie o współpracy z wolontariuszami – 2 pkt
g) oświadczenie o boksach dla zwierząt dostosowanych do warunków atmosferycznych – 1 pkt
10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: P = PC + G1 gdzie:
P – suma uzyskanych punktów
Pc – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto
G1 – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium adopcja
18. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 DNI

XIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego wybrano wraz uzasadnieniem jego wyboru.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej, faxem lub e-mailem do Zamawiającego.
5. Oferent może złożyć jedną ofertę.
6. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 5 do zapytania.
2. Wykonawca akceptuje treść istotnych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.
4. Zamawiający nie przewiduje zmiany zawartej już umowy.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowania płatności wobec podwykonawców),
• Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
• Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

XIV. UWAGI OGÓLNE
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone zostało:
• w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Prostki
• na stronie internetowej http://bip.prostki.pl/
Pobranie zapytania ofertowego drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić na adres e-mail Urzędu Gminy Prostki, faksem lub pisemnie. Umożliwi to Zamawiającemu przesłanie ewentualnych odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców wszystkim, którzy pobrali poniższą specyfikację.
UWAGA
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.prostki.pl/ ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje, w szczególności:
• zmiany ogłoszenia o zamówieniu,
• wnioski dotyczące wyjaśnień treści zapytania oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi,
• modyfikacje treści zapytania.
Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Integralną część Zapytania ofertowego stanowią załączniki:
1) załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
2) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania.
3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
4) załącznik nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
5) załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, które dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Prostki – Urząd w Prostkach z siedzibą ul. , ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
● kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. 87 6112012, faks 87 6112079
● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym o wartości powyżej 5000 euro (netto) i nie przekraczającej równowartości 30.000 euro ( netto) zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych,
● odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
● Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
● obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
● w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
● posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
● nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Opublikowano: 05 grudnia 2019 22:51

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [1.08 MB]

Załączniki do zapytania ofertowego [45.61 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [102.85 KB]

Wyświetleń: 410

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl