Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi oraz usługi walcem drogowym na potrzeby Gminy Prostki w 2019 roku

Znak sprawy GK.7021.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi oraz usługi walcem drogowym na potrzeby Gminy Prostki w 2019 roku

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych samochodami samowyładowczymi oraz usług walcem drogowym na potrzeby Gminy Prostki w 2019 r. t.j.:

- usług transportowych samochodem samowyładowczym o ładowności do 20 t

- usług transportowych samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t

- usług walcem drogowym samojezdnym

W przetargu mogą brać udział oferenci dysponujący sprawnym sprzętem oraz zatrudniających operatorów posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie. W okresie trwania umowy przewiduje się około 50 godzin pracy samochodem samowyładowczym do 20 t, około 50 godzin pracy samochodem samowyładowczym do 25 t i około 100 godzin pracy walcem drogowym samojezdnym.  

IV.  Obowiązujące terminy:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

a)       w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Usługi transportowe samochodami samowyładowczymi oraz usługi walcem drogowym na potrzeby Gminy Prostki w 2019 roku” w terminie do 11.01.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego (1 piętro pokój 106)   

lub

b)      drogą elektroniczną na adres: wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10.00

VI. Oferta powinna zawierać:

a)      Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1);

b)      Parafowany projekt umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2);

c)      Wykaz sprzętu jakim będzie dysponował Wykonawca (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3);

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywał pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, pracownik dokona oceny ofert na podstawie następujących, przykładowych kryteriów :

a) Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium                                                                                          

Waga

Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy samochodem do 20 t (C1)                         

30%

Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy samochodem do 25 t (C2)                        

30%

Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy walcem drogowym (C3)                        

40%

b) Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

C1= Cn/Cb x 30

gdzie:

C1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 godziny usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 20 t

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 godzinę usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 20 t

Cb – oferowana cena brutto za 1 godzinę usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 20 t w badanej ofercie

C2= Cn/Cb x 30

gdzie:

C2 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 godziny usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 godzinę usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t

Cb – oferowana cena brutto za 1 godzinę usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t w badanej ofercie

C3= Cn/Cb x 40

gdzie:

C3 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 godziny usługi walcem drogowym samojezdnym

Cn – oferowana najniższa cena brutto za cenę brutto 1 godziny usługi walcem drogowym samojezdnym

Cb – oferowana cena brutto za  1 godzinę usługi walcem drogowym samojezdnym w badanej ofercie

c) Wynik

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:

X = C1+ C2+C3

gdzie:

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty

C1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 godziny usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 20 t

C2 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 godziny usługi samochodem samowyładowczym o ładowności do 25 t

C3 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 godziny usługi walcem drogowym samojezdnym

 

Pozostałe postanowienia:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 503062780 lub 876112863 oraz drogą elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
 4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz sprzętu

Opublikowano: 07 stycznia 2019 08:22

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [950.12 KB]

Formularz ofertowy [59 KB]

Projekt umowy [55.5 KB]

Wykaz sprzętu [57 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [181.93 KB]

Wyświetleń: 459

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl