Utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku polegające na profilowaniu dróg równiarką drogową

Znak sprawy GK.7021.3.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU POLEGAJĄCE NA PROFILOWANIU DRÓG RÓWNIARKĄ DROGOWĄ

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Utrzymanie dróg gminnych w 2019 roku, polegające na profilowaniu dróg równiarką drogową”. W ramach przedmiotu zamówienia należy poprawić profil drogi i wyrównać jej nawierzchnię. W postepowaniu mogą brać udział oferenci dysponujący sprawną, samojezdną równiarką drogową z lemieszem przednim i bocznym o mocy nie mniejszej niż 140 KM oraz operatorem posiadającym stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie w profilowaniu dróg. W okresie trwania umowy przewiduje się około 250 godzin pracy równiarki.

IV.  Obowiązujące terminy:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

a)       w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU POLEGAJĄCE NA PROFILOWANIU DRÓG RÓWNIARKĄ DROGOWĄ w terminie do 09.01.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego (1 piętro pokój 106)   

lub

b)      drogą elektroniczną na adres: wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz. 10.00

VI. Oferta powinna zawierać:

a)      Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1);

b)      Parafowany projekt umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2);

c)      Wykaz sprzętu jakim będzie dysponował Wykonawca (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3);

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywał pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, pracownik dokona oceny ofert na podstawie następujących, przykładowych kryteriów :

a) Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium                                                                                          Waga   

Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy równiarki (C)                         100 %

b) Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

C= Cn/Cb x 100

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę, 

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 godzinę pracy równiarki

Cb – oferowana cena brutto za 1 godzinę pracy równiarki w badanej ofercie

Pozostałe postanowienia:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 503062780 lub 876112863 oraz drogą elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
 4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Wykaz sprzętu

Opublikowano: 03 stycznia 2019 11:10

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [110.91 KB]

Formularz ofertowy [58.5 KB]

Projekt umowy [50 KB]

Wykaz sprzętu [57 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [40.77 KB]

Wyświetleń: 867

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl