Zakup oraz dostawa żwiru samochodami samowyładowczymi w celu naprawy dróg na terenie Gminy Prostki w 2019 roku

Znak sprawy GK.7021.2.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

ZAKUP ORAZ DOSTAWA ŻWIRU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI W CELU NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY PROSTKI W 2019 ROKU

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa żwiru samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prostki w łącznej ilości ok. 3000 t na przeciętną odległość do 25 km w jedną stronę wg wskazań Zamawiającego tj.

a)  pospółka frakcji 0-65 mm

b)  piasek płukany frakcji 0-2 mm

c)  kruszywo naturalne frakcji 2-16 mm

d)  kruszywo naturalne frakcji 16-32 mm  

e)  mieszanka drogowa w proporcji 50/50 z piasku 0-5 i żwiru  frakcji 31,5mm   

f)  mieszanka drogowa w proporcji 50/50 z piasku 0-5 i żwiru kruszonego frakcji 31,5 mm

Podana ilość zamawianego kruszywa jest wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości pobranego (zakupionego) kruszywa. W ramach przedmiotu zamówienia należy zakupić i dostarczyć żwir na poszczególne drogi w ilości określonej przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu kruszywa (bez kosztów dostawy) i odbiór samochodami wynajętymi przez Zamawiającego.

IV.  Obowiązujące terminy:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć:

a)       w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ZAKUP ORAZ DOSTAWA ŻWIRU  W CELU NAPRAWY DRÓG NA TERENIE GMINY PROSTKI W 2019 ROKU w terminie do 08.01.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego (1 piętro pokój 106)   

lub

b)      drogą elektroniczną na adres: wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do dnia 08.01.2019 r. do godz. 10.00

VI. Oferta powinna zawierać:

a)      Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1);

b)      Parafowany projekt umowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2);

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywał pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, pracownik dokona oceny ofert na podstawie następujących, przykładowych kryteriów :

      a) Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Cena ofertowa brutto za 1 tonę pospółki 0-65 wraz z dostawą (C1)                 

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę piasku 0-2 wraz z dostawą (C2)

 5% 

Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa 2-16 wraz z dostawą (C3)

 5% 

Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa 16-32 wraz z dostawą (C4)

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę mieszanki naturalnej wraz z dostawą (C5)

25%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę mieszanki kruszonej wraz z dostawą (C6)   

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę pospółki 0-65 bez transportu (C7)                   

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę piasku 0-2 bez transportu (C8)                         

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa 2-16 bez transportu (C9)                 

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę kruszywa 16-32 bez transportu (C10)          

5%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę mieszanki naturalnej bez transportu (C11) 

25%

Cena ofertowa brutto za 1 tonę mieszanki kruszonej bez transportu (C12)      

5%

b) Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

C1= Cn/Cb x 5

gdzie:

C1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony pospółki 0-65 wraz z dostawą

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę pospółki 0-65 wraz z dostawą

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę pospółki 0-65 wraz z dostawą w badanej ofercie

C2= Cn/Cb x 5

gdzie:

C2 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony piasku 0-2 wraz z dostawą

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę piasku 0-2 wraz z dostawą

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę piasku 0-2 wraz z dostawą w badanej ofercie

C3= Cn/Cb x 5

gdzie:

C3 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 2-16 wraz z dostawą

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę kruszywa 2-16 wraz z dostawą

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę kruszywa 2-16 wraz z dostawą w badanej ofercie

C4= Cn/Cb x 5

gdzie:

C4 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 16-32 wraz z dostawą

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę kruszywa 16-32 wraz z dostawą

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę kruszywa 16-32 wraz z dostawą w badanej ofercie

C5= Cn/Cb x 25

gdzie:

C5 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego wraz z dostawą

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego wraz z dostawą

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego wraz z dostawą w badanej ofercie

C6= Cn/Cb x 5

gdzie:

C6 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa łamanego wraz z dostawą

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa łamanego wraz z dostawą

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa łamanego wraz z dostawą w badanej ofercie

C7= Cn/Cb x 5

gdzie:

C7 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony pospółki 0-65 bez kosztów transportu

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę pospółki 0-65 bez kosztów transportu

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę pospółki 0-65 bez kosztów transportu w badanej ofercie

C8= Cn/Cb x 5

gdzie:

C8 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony piasku 0-2 bez kosztów transportu

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę piasku 0-2 bez kosztów transportu

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę piasku 0-2 bez kosztów transportu w badanej ofercie

C9= Cn/Cb x 5

gdzie:

C9 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 2-16 bez kosztów transportu

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę kruszywa 2-16 bez kosztów transportu

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę kruszywa 2-16 bez kosztów transportu w badanej ofercie

C10= Cn/Cb x 5

gdzie:

C10 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 16-32 bez kosztów transportu

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę kruszywa 16-32 bez kosztów transportu

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę kruszywa 16-32 bez kosztów transportu w badanej ofercie

C11= Cn/Cb x 25

gdzie:

C11 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego bez kosztów transportu

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego bez kosztów transportu

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego bez kosztów transportu w badanej ofercie

C12= Cn/Cb x 5

gdzie:

C12 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa łamanego bez kosztów transportu

Cn – oferowana najniższa cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa łamanego bez kosztów transportu

Cb – oferowana cena brutto za 1 tonę mieszanki drogowej z kruszywa łamanego bez kosztów transportu w badanej ofercie

c)  Wynik

Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:

X = C1+ C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12

gdzie:

X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty

C1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony pospółki 0-65 wraz z dostawą

C2 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony piasku 0-2 wraz z dostawą

C3 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 2-16 wraz z dostawą

C4 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 16-32 wraz z dostawą

C5 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego wraz z dostawą

C6 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa łamanego wraz z dostawą

C7 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony pospółki 0-65 bez kosztów transportu

C8 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony piasku 0-2 bez kosztów transportu

C9 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 2-16 bez kosztów transportu

C10 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony kruszywa 16-32 bez kosztów transportu

C11 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa naturalnego bez kosztów transportu

C12 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony mieszanki drogowej z kruszywa łamanego bez kosztów transportu     

Pozostałe postanowienia:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 503062780 lub 876112863 oraz drogą elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
 4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 03 stycznia 2019 07:59

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [209.16 KB]

Formularz ofertowy [63.5 KB]

Projekt umowy [29.98 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [62.96 KB]

Wyświetleń: 246

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl