Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki

OS.4464.1.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.0.1986 t.j.)

1. ZAMAWIAJĄCY:
Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki,
ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki
NIP 848-11-88-888, REGON 790215183
tel./ fax 087 5201807, e-mail: oswiata@prostki.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki”.
2) Dostawa paliwa sukcesywnie w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w formie doraźnych tankowań autobusów szkolnych BOES Gminy Prostki.
3) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi:
- olej napędowy w ilości 30 000 litrów
4) Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości oleju napędowego niż określonej w umowie.
Wymogi:
I. Zakup paliwa dostępny jest 24 godziny na dobę, w dni powszednie i święta przez cały rok.
II. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw znajdującą się na terenie Prostek lub umożliwić/zapewnić dowóz paliwa do miejsca garażowania autobusów szkolnych BOES Gminy Prostki tj. ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki na żądanie Zamawiającego w terminach ustalonych z Zamawiającym.
III. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
IV. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680) zgodnie z normą PN-EN 590.
V. Podstawą do zapłaty za zakupione paliwo jest wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.
VI. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dokumenty wymagane od Wykonawców:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3.
4) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy - załącznik nr 4.
5) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.
4) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowane pieczęcią firmową.
6) Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie 3 zapytania ofertowego.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty należy złożyć do dnia 21.12.2018 r. do godz. 12:00
a. Osobiście w BOES Gminy Prostki, ul. Szkolna 9 w godzinach 7:00-15:00
b. Drogą pocztową (adres jw., decyduje data wpływu oferty).
W zaklejonej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy oraz dopisek: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla autobusów szkolnych Biura Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki”
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.


6. WYBÓR OFERTY
1) Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień złożenia oferty obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.
2) Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
3) Proponowane kryteria oceny ofert:
Cena 70%
Rabat 30%
Zastosowane wzory do obliczenia oferty:
a. Kryterium cena
Liczba punktów =Najniższa cena przedstawiona w ofertach / Cena badanej oferty x 70
b. Kryterium rabat
Liczba punktów = Rabat oferty badanej / Najwyższy oferowany rabat x 30

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczba punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty albo umieści informacje na stronie internetowej.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego określonym. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający wybierze ofertę następną w kolejności z najniższą ceną brutto, spełniającą wymagania zamówienia.

7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

8. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. Nie zostanie złożona żadna oferta.
2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest pracownik BOES Gminy Prostki, Kamil Faszcza, telefon kontaktowy 87 520 18 07

Opublikowano: 18 grudnia 2018 23:11

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [1.56 MB]

Załączniki do zapytania ofertowego [61.41 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [32 KB]

Wyświetleń: 467

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl