Świadczenie usług mechanika ochotniczej straży pożarnej w jednostkach OSP: Długosze, Wiśniowo Ełckie, Bobry, Prostki, Rożyńsk Wielki

Oznaczenie sprawy: OR.271.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079
poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
„Świadczenie usług mechanika ochotniczej straży pożarnej w jednostkach OSP: Długosze, Wiśniowo Ełckie, Bobry, Prostki, Rożyńsk Wielki".

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa mechanika ochotniczej straży pożarnej w danej jednostce OSP: Długosze, Wiśniowo Ełckie, Bobry, Prostki, Rożyńsk Wielki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres usług będzie obejmować:
a) utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego ochotniczej straży pożarnej, a w szczególności pojazdów samochodowych, motopomp, węży prądownic, i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie ochotniczej straży pożarnej,
b) utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń garażowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego ochotniczej straży pożarnej,
c) nadzór nad właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami użytkowaniem pojazdów samochodów, motopomp i innego sprzętu pożarniczego eksploatowanego przez ochotniczą straż pożarną,
d) zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed możliwością ich użycia przez osoby do tego nieuprawnione, będące w stanie niepełnej sprawności fizycznej i psychicznej,
e) wykonanie konserwacji:
• powierzonego sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostki OSP, konserwację motopomp, pił spalinowych i innego sprzętu silnikowego, należy dokonywać według zasad określonych fabrycznymi instrukcjami obsługi,
• pojazdów samochodowych w myśl obowiązujących zasad, a mianowicie:
• utrzymanie czystości podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych oraz usuwania śladów korozji i dokonywania zabezpieczeń przed jej działaniem (zaprawki lakiernicze),
• sprawdzanie stanu paliwa w zbiornikach w razie potrzeby uzupełnienie tego paliwa do pełnego stanu,
• sprawdzanie stanu oleju w silniku, pompie wytryskowej i sprężarce oraz w mechanicznych urządzeniach specjalnych,
• sprawdzanie płynu chłodniczego oraz ciśnienia powietrza w ogumieniu,
• sprawdzanie szczelności kurków spustowych płynu chłodzącego,
• sprawdzanie działania świateł zewnętrznych i wewnętrznych, alarmowych, sygnałów dźwiękowych (klaksonu-syreny) i wycieraczek szyb,
• uruchomienie silnika i sprawdzanie ciśnienia oleju, działania alternatora, ciśnienia powietrza,
• sprawdzanie układów napędowych, działania urządzeń i mechanizmów specjalnych hydraulicznych i elektrycznych oraz działania układów hamulcowych,
• sprawdzanie umocowania kół oraz stanu ogumienia (również) zapasowego, ruchomych (otwieranych) elementów nadwozia, stanu zawiasów, klamek, zamków, podnośników szyb,
• sprawdzanie ruchu jałowego koła kierowniczego oraz działania mechanizmu wspomagającego,
• sprawdzanie stanu resorów i amortyzatorów,
• sprawdzanie stanu plomb zabezpieczających licznik kilometrów oraz jego napęd,
• sprawdzanie działania motopomp (autopomp),
• sprawdzanie umocowania do pojazdu urządzeń specjalnych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu,
• sprawdzanie stanu śrub i nakrętek mocujących nadwozie,
• sprawdzanie listwy oraz oblachowania i tapicerki pojazdu,
• wykonanie czynności sprawdzających i konserwacyjnych pojazdu lub poszczególnych warunków eksploatacji,
• wykonywanie koniecznych zabiegów konserwacyjnych z zakresu: „obsługi codziennej”, obsługi technicznej, drobnych napraw nie wykraczających poza przygotowanie fachowe i posiadane uprawnienia,
• w przypadku konieczności wykonania naprawy, wykraczającej poza możliwości techniczne mechanika, wskazanie zakładu mechanicznego dokonującego naprawę.
f) przechowywanie narzędzi w odpowiednich szafkach, skrzynkach lub szufladach,
g) bieżące kontrole dokumentacji technicznej:
- dowodu rejestracyjnego pojazdu – jego aktualności, stanu utrzymania, czytelności i czystości,
- miesięcznej karty drogowej samochodu pożarniczego czy jest właściwe, czytelne i systematycznie prowadzona, czy zapisy dotyczące celu jazdy, rozliczania materiałów pędnych prowadzone są na bieżąco i zgodne ze stanem faktycznym,
- miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego – czy jest dokładnie wypełniona i systematycznie prowadzona, czy rozliczanie zużycia paliwa prowadzone są w sposób jasny i zgodny ze stanem faktycznym,
- stałe sprawdzanie i dopilnowanie aby dokumenty pojazdu pożarniczego oraz kluczyki zostały odpowiednio zabezpieczone przed możliwością użycia ich przez osoby do tego nieupoważnione.
2. Zleceniobiorca odpowiada za:
a) Stan techniczny powierzonego mu sprzętu pożarniczego i środków transportu.
b) Terminowe i właściwe wykonywanie powierzonych zadań.
c) Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
d) Przestrzeganie regulaminów pracy.
e) Przestrzeganie przepisów BHP.
f) Przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy.
g) Terminowe wypełnianie miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego i dostarczenie jej do osoby zajmującą się kontrolą w/w dokumentów, w terminie nie przekraczalnym do drugiego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

IV. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

V. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2018 roku, do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

VI. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
2. wypełniony wzór umowy zlecenia stanowiący załącznik nr 2,
3. kserokopia prawa jazdy,
4. aktualne badania lekarskie,
5. oświadczenie o niekaralności,
6. dokumenty dotyczące wykształcenia,
7. oświadczenie o pełnej dyspozycyjności – stawiennictwo w jednostce w ciągu 10 minut.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytane ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług mechanika straży pożarnej”.

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
1. Wymagania jakie muszą spełniać wykonawcy zamówienia:
- posiadać prawo jazdy (dla jednostki OSP Rożyńsk Wielki – min. kat. B, dla jednostek OSP Długosze, Wiśniowo Ełckie, Bobry, Prostki – min. kat. C)
- posiadać aktualne badania lekarskie,
- przedstawić oświadczenie o niekaralności,
- wykształcenie min. zawodowe,
- być w pełni dyspozycyjnym – stawiennictwo w jednostce w ciągu 10 minut.
2. Oceny ofert będzie dokonywał pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia.
3. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, pracownik dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

I. Cena ofertowa (C) - 90 %
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
C= Cn/Cb x 90%
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium
Cn - cena najniższa z ofert
Cb - cena oferty badanej.

II. Stawiennictwo w danej jednostce OSP - (S) - 10 %
Oferta za kryterium stawiennictwo w danej jednostce OSP otrzyma punktację według niżej wymienionej skali:
- stawiennictwo w jednostce do 5 minut – 10 pkt
- stawiennictwo w jednostce od 5 minut do 10 minut – 5 pkt
- stawiennictwo w jednostce powyżej 10 minut – 0 pkt.

Uwaga:
- maksymalny czas stawiennictwa w danej jednostce OSP w minutach – 10 minut
- w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części dotyczącej stawiennictwa w danej jednostce OSP będzie to równoznaczne z czasem 10 minut
- w przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje stawiennictwo w jednostce powyżej 10 minut, Zamawiający do obliczenia punktacji za to kryterium, przyjmie czas wynoszący powyżej 10 minut.
- stawiennictwo w jednostce należy podawać wyłącznie w pełnych minutach.

Końcową liczbę punktów stanowić będzie suma przyznanych punktów dwóch w/w kryteriów.
K=C+S

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą sumę liczby punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Oferent powinien podać cenę zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania (koszty ZUS pracodawcy pokryje Zleceniodawca).
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
3) oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 87 6112853.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Zamówienie nie jest prowadzone według zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Inne oświadczenia i dokumenty Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

XII. Załączniki
1. Formularz ofertowy;
2. Wzór umowy zlecenia.

Opublikowano: 13 grudnia 2018 10:33

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [314.83 KB]

Formularz ofertowy [70.45 KB]

Wzór umowy zlecenie [23.29 KB]

Informacja o polityce prywatności Urzędu Gminy Prostki [110.6 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [86.11 KB]

Wyświetleń: 485

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl