WYKONANIE OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PROSTKACH

Znak sprawy GK.7021.44.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

WYKONANIE OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PROSTKACH

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Prostkach długości około 200 m.b. z paneli w kolorze zielonym. Ogrodzenie powinno być wykonane z paneli zgrzewanych 1,53x2,5 mocowanych do słupków wys. 2 m. Słupki osadzone w prefabrykowanych elementach fundamentowych składające się z podmurówki i łączników. Wszystkie niezbędne materiały do prawidłowej realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

Oferenci powinni:

1. Przedstawić cenę za wykonanie 1 m.b. ogrodzenia

2. Udzielić co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania części zadania. Możliwe jest wprowadzenie niewielkich zmian w koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia za zgodą Zamawiającego

IV.  Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2018 r.

Termin związania ofertą – 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do dnia 18.10.2018 r. do godz. 8.00

VI. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy /zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1/;

VII. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Oceny ofert będzie dokonywał pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia.
 2. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, pracownik dokona oceny ofert na podstawie następujących, przykładowych kryteriów :   

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium                                                Waga   

Cena ofertowa (C)                                              100 %

 1. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

C= Cn/Cb x 100

gdzie:

C – liczba  pkt. za kryterium  

Cn – cena najniższa z ofert

Cb – cena oferty badanej

Pozostałe postanowienia:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
 3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)      pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-45 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
 3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,

XI. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 503062780 lub 876112863 oraz drogą elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl
 2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy dostarczenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów.
 4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

XII. Załączniki

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Opublikowano: 17 października 2018 13:03

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [95.33 KB]

Formularz ofertowy [60 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [28.13 KB]

Wyświetleń: 597

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl