Remont dróg gminnych dz. nr 30, 4/17 i 25/4 w miejscowości Bobry w ramach złożonych wniosków do budżetu gminy o fundusze sołeckie na 2018 r.

Oznaczenie sprawy: GK.7021.42.2018                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Prostki

19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B

tel. (087) 6112012,  fax.  (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Remont dróg gminnych dz. nr 30, 4/17 i 25/4 w miejscowości Bobry w ramach złożonych wniosków do budżetu gminy o fundusze sołeckie na 2018 r

III. Przedmiot zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać prace w następującym zakresie:

1.

na dz. nr 30

 

a)

wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy

 

b)

wykonanie warstwy bitumicznej grubości 6 cm dł. ok. 35 m, szer. 3,6 m

 

c)

uzupełnienie pobocza kruszywem naturalnym

2.

na dz. nr 4/17

 

a)

wycięcie uszkodzonej nawierzchni jezdni szer. 1,4 m dł. 32m

 

b)

wykonanie warstwy bitumicznej gr 6 cm w miejscu wycięcia

3.

na dz. nr 25/4

 

a)

poszerzenie masą bitumiczną zjazdów ok. 15 m2

Przed wykonaniem wyceny wskazana jest wizja w terenie. Możliwe jest wprowadzenie niewielkich zmian w koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia za zgodą Zamawiającego. Wykonawcy powinni przedstawić cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu Zamówienia. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu całego zadania.

IV. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 15.12.2018 r.

Termin związania z ofertą – 30 dni

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do 15.10.2018 r. do  godz. 10°°.

VI. Oferta powinna zawierać:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.

VII. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem i przesłana zgodnie z wytycznymi w pkt. V.

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

  1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
  2. Oferent w cenie powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przepro-wadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5)    pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-5, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:

  1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
  3. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.

XI. Dodatkowe informacje.

  1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać telefonicznie pod numerem telefonu 876112863 lub 503062780.
  2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
  3. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

XII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 09 października 2018 11:32

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [68.64 KB]

Formularz ofertowy [61 KB]

Projekt umowy [58 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [150.31 KB]

Wyświetleń: 513

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl