Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Ja w Internecie”

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Gmina Prostki działając zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Ja w Internecie” w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekty w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. Regulamin do konkursu do naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17
4. Ogłoszenie o naborze do ww. konkursu.

I. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu służącego osiągnięciu celu szczegółowego polegającego na przeprowadzeniach bezpłatnych szkoleń zmierzających do zwiększenia grup świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne, społeczne w bezpieczny i legalny sposób oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w szczególności poprzez:
- rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
- stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:
W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:
1. Przygotowanie lokalnych diagnoz zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
2. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla mieszkańców na podstawie lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb.
3. Wdrożenie mechanizmów szkoleniowych mieszkańców gminy.
4. Wypracowanie trwałych mechanizmów wzmacniania kompetencji cyfrowych.

III. Proponowany zakres dla Partnera:
1. Pomoc w przygotowaniu wniosku do programu „Ja w Internecie”.
2. Wsparcie działań w procesie rekrutacji uczestników szkoleń służących podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców.
3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 27 grup (łącznie dla 270 mieszkańców).
4. Rozliczenie środków finansowych na realizację szkoleń zgodnie z podziałem zapisu we wniosku Projektu w terminie 14 dni od zakończenia zadania.
5. Przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń.
6. Zakup sprzętu komputerowego zgodnie z wymogami projektu.

IV. Forma prawna partnerstwa
Organizacja pozarządowa zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Wymagania
W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić partnera spoza sektora finansów publicznych, który:
- jest organizacja pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań w zakresie edukacji dorosłych, w rozwoju kompetencji cyfrowych,
- dysponuje bazą co najmniej czterech trenerów- specjalistów w zakresie edukacji cyfrowej,
- posiada doświadczenie (min. 2 letnie) w realizacji projektów społecznych kierowanych do mieszkańców gminy Prostki,
- posiada znajomość specyfiki społeczności gminy Prostki i doświadczenie (min. 2 letnie) w pracy z jej mieszkańcami.

VI. Zgłoszenie powinno zawierać
1. Opis dotychczasowych działalności kandydata na partnera uwzględniający jego najwyższe kompetencje i osiągnięcia oraz potwierdzających spełnienie wymogów z pkt V.
2. Opis koncepcji udziału w projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań.
3. Oświadczenie dotyczące posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu.
4. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

VII. Termin składania zgłoszeń
21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Urzędu Gminy Prostki pod adresem:
Urząd Gminy Prostki ul.1Maja 44B, 19-335 Prostki
Decyduje data wpływu do Urzędu.

VIII. Kryteria wyboru
1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Kompetencje kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

IX. Uwagi
1. Wyniki naboru zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy Prostki.
2. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
3. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo i podpisane przez osoby upoważnione.

Opublikowano: 28 sierpnia 2018 17:39

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Otwarty nabór partnerów [632.8 KB]

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego [26.29 KB]

Wyświetleń: 549

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl