Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi, w zakresie objętym uchwałą intencyjną Nr L.299.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 27 kwietnia 2018 r.

RI.271.7.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Prostki zaprasza do złożenia oferty na:
sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi, w zakresie objętym uchwałą intencyjną Nr L.299.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy zakres usługi oraz warunki zapytania zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: do 29 listopada 2019r. Oferty należy składać do dnia 06.08.2018r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Prostkach, 19-335 Prostki ul. 1 Maja 44B, pokój nr 106 - sekretariat. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę lub kuriera do dnia 06.08.2018r. do godz. 14:30.

UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Zielazna - tel. 87 61 12 860; e-mail: agnieszka.zielazna@prostki.pl; w zastępstwie: Roman Nowakowski - tel. 87 61 12 860; e-mail: roman.nowakowski@prostki.pl; Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Kryterium wyboru ofert stanowi cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Istotne postanowienia umowy wraz z harmonogramem prac
4. Uchwała Nr L.299.2018 Rady Gminy Prostki z dnia 27.04.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Prostki obejmującego teren położony między ul. Zieloną, Szkolną, 1-go Maja i terenami kolejowymi (PDF).
5. Uchwała Nr XXV/187/2000 Rady Gminy Prostki z dnia 15 września 2000r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prostki w odniesieniu do części terenów wsi Prostki (PDF).

Opublikowano: 24 lipca 2018 07:47

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [85.32 KB]

Załączniki do zapytnia ofertowego [2.64 MB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [94.26 KB]

Wyświetleń: 889

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl