Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim z terenu gminy Prostki w roku szkolnym 2018/2019

OS.4464.1.7.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

1. ZAMAWIAJĄCY:
Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki,
ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki
NIP 848-11-88-888, REGON 790215183
tel./ fax 087 5201807, e-mail: oswiata@prostki.pl
zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym o cenę wykonania usługi na:

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV – 60100000 – 9, CPV – 60172000 – 4
„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim z terenu gminy Prostki w roku szkolnym 2018/2019”

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA
- zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczonymi trasami, odbiór dzieci z wyznaczonych przystanków, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają;
- przewóz obejmuje również uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie do wskazanych miejscowości;
- trasy dowozu uczniów:
Trasa I: (rano - dowóz uczniów na zajęcia)
Rożyńsk Wielki – Bzury – Rożyńsk Wielki – Jebramki – Czyprki – Rożyńsk Wielki

Trasa II: (po południu - odwiezienie uczniów po zajęciach)
Rożyńsk Wielki – Bzury – Rożyńsk Wielki - Jebramki – Czyprki – Rożyńsk Wielki – Olszewo – Krzywińskie – Nowaki – Dybowo – Dybówko – Marchewki – Kurzątki – Marchewki – Kurzątki – Guty Rożyńskie – Rożyńsk Wielki – Bzury – Rożyńsk Wielki – Czyprki – Rożyńsk Wielki – Olszewo – Krzywińskie – Nowaki – Rożyńsk Wielki

4. WYMAGANIA TECHNICZNE
- zapewnienie przez Wykonawcę pojazdu z kierowcą do przewozu osób z minimalną liczbą 20 miejsc siedzących, który spełnia wymogi sanitarne oraz posiada odpowiednie ogrzewanie, a także objęty jest ubezpieczeniem OC i NNW;
- posiadanie odpowiedniego oznaczenia pozwalającego na przewożenie dzieci;
- zapewnienie przez Wykonawcę opiekuna do opieki nad dziećmi posiadającego aktualne uprawnienia (drugiej osoby po za kierowcą) podczas jazdy, wsiadania i wysiadania dzieci do pojazdu,

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w okresie od 3 września 2018 r. do zakończenia zajęć szkolnych roku szkolnego 2018/2019

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1;
- zezwolenie do wykonywania przewozu osób zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 t.j.)
- dowód ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej oraz aktualnego ubezpieczenia pojazdów OC i NNW;
- aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przez opiekuna w dziedzinie bezpiecznych zasad przewozu dzieci i młodzieży autobusami szkolnymi;
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
- oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
- zaakceptowany podpisem Wykonawcy projekt umowy – załącznik nr 2;
- wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów. – załącznik nr 3;
- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4;
- wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – załącznik nr 5;

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej oraz umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr OS.4464.1.7.2018 na Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim z terenu gminy Prostki w roku szkolnym 2018/2019”

8. KRYTERIUM WYBORU OFERT
- cena – 100 %

9. SPÓSÓB OCENY I WYBORU WYKONAWCY
Wykonawca poda ceny ofertowe netto i brutto w złotych z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT, za jeden kilometr jazdy.
Po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami zamówienia określonymi w tym zapytaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną brutto.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców niezwłocznie po ocenie ofert.
W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający wybierze ofertę następną w kolejności z najniższą ceną brutto, spełniającą wymagania zamówienia.

10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą tradycyjną bądź osobiście w Biurze Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki (I piętro) do dnia 23.07.2018 roku do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pracownik BOES Gminy Prostki - Kamil Faszcza, pod numerem telefonu (087) 5201807 oraz e-mailem: oswiata@prostki.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

12. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – projekt umowy;
Załącznik nr 3 – wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia;
Załącznik nr 4 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia;
Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług.

Opublikowano: 16 lipca 2018 13:35

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [149.89 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [155.64 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [46.3 KB]

Wyświetleń: 375

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl