Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Gospodarka wodno-ściekowa” na terenie Gminy Prostki

Nr sprawy RI.271.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania: „Gospodarka wodno-ściekowa” na terenie Gminy Prostki z podziałem na części:
Część I – „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”:
Zadanie I – Budowa sieci wodociągowej Borki – Nowaki, gmina Prostki
Zadanie II – Budowa sieci wodociągowej Taczki – Rożyńsk Wielki, gmina Prostki
Zadanie III – Budowa sieci wodociągowej Guty Rożyńskie – Dybowo, gmina Prostki
Część II - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim”
Zadanie I - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim
Zadanie II - Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim, gmina Prostki
Część III - Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rożyńsku Wielkim w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”
Zakres zamówienia:
Część I – „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”:
Zadanie I – Budowa sieci wodociągowej Borki – Nowaki, gmina Prostki
Budowie Sieci wodociągowej na działkach o numerach geodezyjnych 17, 36, 40 - obręb 27-Nowaki; 339, 5/13, 5/22, 5/25, 7/1 - obręb 2-Borki Glinki; 37, 4 - obręb 35-Taczki. Parametry techniczne: - Rurociąg PE100Rc DN160 SDR17 - L= 2614,50 m - Rurociąg PE100Rc DN90 sDR17 - L= 3,00 m - Zasuwa Ø150 - szt. 2 - Zasuwa Ø 80 - szt. 1 - Trójnik 150x150x150 - szt. 2 - Trójnik 150x90x150 - szt. 1 - kolano stopowe DN80 - szt. 1 - Przecisk rura osłonowa PEHD DN 280/10,7 - szt.3 / L= 25,5 m - Rozkop rura osłonowa PEHD DN 280/10,7 - szt.2 / L= 12,5 m - hydrant do celów eksploatacyjnych DN 80 - szt. 1
Zadanie II – Budowa sieci wodociągowej Taczki – Rożyńsk Wielki, gmina Prostki
Budowie Sieci wodociągowej na działkach o numerach geodezyjnych 20/5, 2/7, 2/10, 41, 42, 38/1 - obręb 35-Taczki; 79/5, 79/6, 79/7, 79/31, 79/32, 79/18, 79/19, 79/10, 79/11 ,79/13, 79/24, 79/25, 79/15, 148/1, 148/31, 148/5, 148/4, 148/14, 79/28, 79/27, 79/29, 79/30, 149/3, 149/4, 74, 70/1, 27, 26/1, 26/2, 73/1, 69/3- obręb 32 Rożyńsk Wielki. Parametry Techniczne - Rurociąg PE100Rc DN160 SDR17 - L= 2776,5 m w tym przewiert sterowany rurą przewodową - L= 207,00 m - Zasuwa Ø150 - szt. 2 - Trójnik 150x150x150 - szt. 2 - Przecisk PEHD DN 280/10,7 - szt.7 / L= 72 m - Rozkop rura osłonowa PEHD DN 280/10,7 - szt.2 / L= 11,0 m - Rura dwudzielna DN110 - szt. 2/L=4,0 m
Zadanie III – Budowa sieci wodociągowej Guty Rożyńskie – Dybowo, gmina Prostki
na działkach o numerach geodezyjnych 128 - obręb 10-Dybowo; 93/5, 94, 95, 119/1, 504, 547, 548 - obręb 13-Guty Rożyńskie polegająca na: Budowie Sieci wodociągowej: - Rurociąg PE100Rc DN160 SDR17 - L= 2767,00 m - NWZ/PE 150/40 - szt. 1 - Zasuwa Ø150 - szt. 2 - Trójnik 150x150x150 - szt. 2 - Przecisk rura osłonowa PEHD DN - szt.3 / L= 36,5 - Rura dwudzielna DN 110 – szt.2/L=4,0m
UWAGA:
Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki:http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/wiadomosc/409161/przebudowa_i_rozbudowa_sieci_wodociagowej_stacji_uzdatniania_wod
Część II - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim”
Zadanie I - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim
Przebudowa oczyszczalni ścieków we wsi Wiśniowo Ełckie, Gmina Prostki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinająca istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej z budowaną oczyszczalnia ścieków. Przewidziano układ urządzeń oczyszczalni ścieków na wydatek 25-35m3/d co w pełni zaspokaja obecne potrzeby ładunku ścieków na poziomie ok. 150 RLM korzystających ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej, jak również perspektywicznie umożliwi podłączenie znacznie większej liczby mieszkańców w granicach ok. 600 RLM po rozbudowie układu do przepustowości 70 m3/h.
Zadanie II - Przebudowa sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim, gmina Prostki
Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na długości ok. 456m będzie realizowana w oparciu o technologię wykonania z rur PE RC PN10 dz110 o połączeniach zgrzewanych. Wykonanie węzłów wodociągowych wykonanych w technologii wykorzystującej żeliwo sferoidalne
UWAGA:
Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki:http://bip.prostki.pl/wiadomosci/archiwum/10042/wiadomosc/407212/gospodarka_wodnosciekowa_na_terenie_gminy_prostki
Część III - Budowa kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rożyńsku Wielkim w ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”
Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Rożyńsk Wielki, Gmina Prostki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej spinającej istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej z budowaną oczyszczalnia ścieków. Przewidziano układ urządzeń oczyszczalni ścieków na wydatek 15-25m3/d co w pełni zaspokaja obecne potrzeby 30 RLM i docelowo 120 RLM
UWAGA:
Szczegółowa dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Prostki:http://bip.prostki.pl/wiadomosci/archiwum/10042/wiadomosc/407212/gospodarka_wodnosciekowa_na_terenie_gminy_prostki

2. Termin realizacji zamówienia:
Część I – do 30.09.2018r
Część II – do 30.10.2018r
Część III – do 30.10.2018r

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

4. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Roman Nowakowski.

5. Kryteria wyboru ofert dla poszczególnych Części:
CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III:
a. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Nazwa kryterium: Waga:
Cena ofertowa 90 %
Doświadczenie 10 %
b. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium: CENA OFERTOWA
Ocena ofert wg. kryterium CENA OFERTOWA prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 90%
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej)
Uwaga:
W zakresie kryterium CENA OFERTOWA, do porównania i oceny ofert brana będzie suma cen ofertowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego). Im niższa cena oferty, tym korzystniej.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
Kryterium: DOŚWIADCZENIE
Ocena ofert wg. kryterium DOŚWIADCZENIE prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
D = (D0/Dnw) x 10%
gdzie:
D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium DOŚWIADCZENIE
D0 – doświadczenie w badanej ofercie
Dnw – najdłuższe doświadczenie spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Uwaga:
W zakresie kryterium DOŚWIADCZENIE punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za
okres doświadczenia do 5 lat – 0 punktu, do 10 lat – 5 punktów, do 15 lat – 7,5 punktów, do 20 lat i więcej – 10 punktów.
c. Ocena końcowa
ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:
X = C + D
gdzie:
X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium CENA OFERTOWA
D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium DOŚWIADCZENIE

6. Wykonawca poda ceny ofertowe brutto z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT.

7. Wykonawca Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

8. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

9. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
b) Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
c) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą następujące kwalifikacje – Załącznik nr 2:
CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III:
• uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4) lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 z późn.zm.) z co najmniej 5 letnim doświadczeniem - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

10. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): Załącznik nr 3.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie wymagane.

12. Sposób przygotowania oferty: oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr sprawy RI.271.12.2018 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie usługi nadzoru budowlanego zadania : „Gospodarka wodno-ściekowa” na terenie gminy Prostki.

13. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

14. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

15. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2018 roku, do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Prostki, pocztą na adres Urząd Gminy Prostki,
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, FAX-em na nr 87 6112079 lub drogą elektroniczną na adres: roman.nowakowski@prostki.pl

16. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty
Załącznik Nr 2 – Wykaz osób
Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy

Opublikowano: 25 kwietnia 2018 23:15

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [311.04 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [349.46 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [201.01 KB]

Wyświetleń: 266

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl