Nadzór budowlany do Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020”

Nrsprawy RI.271.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia:

Nadzór budowlany do Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałania „Wsparcie instytucji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” oraz operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi.
Zakres zamówienia:
Wykonanie usługi nadzoru budowlanego przebudowy następujących dróg:
1. Przebudowa drogi publicznej nr 178026N - ul.Bojowników w m. Bogusze, gm. Prostki
W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm pod nawierzchnię, umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15cm, wbudowanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na długości 604mb, wbudowanie krawężników leżących 15x30x100 na długości 302,5mb, chodnik z kostki brukowej gr 6cm szer. 1,5m na długości 242,5m, zjazdy 4,5x2,0m w ilości 6szt i parking 33x1,5m z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 9 cm, szerokości 5,0m na długości 604 m, , montaż znaków drogowych -4szt, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego -6szt
2. Przebudowa drogi publicznej nr 178029N w miejscowości Długosze, Gmina Prostki
W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowę
z kruszywa łamanego gr. 20cm, umocnienie poboczy 0,75m kruszywem łamanym gr. 15cm, zjazdy
z kruszywa łamanego gr. 23cm w ilości 10szt o wymiarach 4,0x2,0, nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 9cm, szerokości 5,0m na długości 466,0 m, montaż znaków drogowych -1szt, wymiana lamp i wysięgników oświetlenia ulicznego -5szt.
UWAGA: Szczegółowa dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Prostki:
http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/wiadomosc/409162/przebudowa_drog_gminnych_na_terenie_gminy_prostki_w_ramach_prow_

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2018 r.

3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

4. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Roman Nowakowski.

5. Kryteria wyboru ofert:
Kryterium nr 1:
CENA OFERTOWA 90 %
Ocena ofert wg. kryterium CENA OFERTOWA prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 90
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 1
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej)
Uwaga:
W zakresie kryterium CENA OFERTOWA, do porównania i oceny ofert brana będzie suma cen ofertowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik 1 do Zapytania ofertowego). Im niższa cena oferty, tym korzystniej.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
Kryterium nr 2:
DOŚWIADCZENIE 10 %
Ocena ofert wg. kryterium nr 1 prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowaniem przez Zamawiającego poniższego wzoru:
D = (Dnw/ D0) x 10 pkt
gdzie:
D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium nr 2
D0 – doświadczenie w badanej ofercie
Dnw – najdłuższe doświadczenie spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Uwaga:
W zakresie kryterium DOŚWIADCZENIE punkty zostaną przyznane w następujący sposób: za
okres doświadczenia do 5 lat – 0 punktu, do 10 lat – 5 punktów, do 15 lat – 7,5 punktów, do 20
lat i więcej – 10 punktów.
Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert, w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczonych wg wzoru:
X = C + D
gdzie:
X - ocena końcowa ocenionej (badanej) oferty
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 1
D - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium nr 2

6. Wykonawca poda ceny ofertowe netto i brutto z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):.
- Wypełniony formularz ofertowy.
- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do samodzielnego nadzorowania (kierowania) robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu (kierowaniu) robotami budowlanymi urządzeń infrastruktury drogowej obiektów inżynierskich (dróg) (liczone od dnia uzyskania uprawnień),

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): Załącznik Nr 2.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie wymagane

10. Sposób przygotowania oferty: oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr sprawy RI.271.5.2018 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : . Nadzór budowlany do Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prostki w ramach PROW 2014-2020”.

11. Warunki wykluczenia:
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

12. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

13. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 23.03.2018 roku, do godziny 11.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Prostki, pocztą na adres Urząd Gminy Prostki,
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki lub drogą elektroniczną na adres: roman.nowakowski@prostki.pl

14. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty
2. Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Opublikowano: 14 marca 2018 14:44

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [216.38 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [288.17 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [92.21 KB]

Wyświetleń: 324

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl