Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni na ulicy na ulicy Polnej w Prostkach

Oznaczenie sprawy: GK.7011.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni na ulicy na ulicy Polnej w Prostkach

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni na ulicy Polnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Świerkowa i Polna wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej oraz przepompownią ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Kolejowej w miejscowości Prostki gm. Prostki”
Wytyczne do projektowania:
a) Sieć kanalizacji deszczowej śr. 300 mm i dł. ok. 250 m należy zaprojektować na dz. nr 328 z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na dz. nr 295/2. Podłączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej należy wykonać metodą przebitki bez ingerencji w nawierzchnię asfaltową drogi.
b) Sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm i dł. ok. 550 m należy zaprojektować na dz. nr 328 i 295/2 wraz z przepompownią ścieków i z rurociągiem tłocznym włączonym do istniejącej kanalizacji sanitarnej na dz. nr 295/2. Podłączenie do istniejącej studni kanalizacji należy wykonać metodą przebitki bez ingerencji w nawierzchnię asfaltową drogi. Sieć kanalizacyjną na dz. nr 295/2 należy zlokalizować w miejscu istniejącego chodnika w związku z tym należy przewidzieć roboty związane z jego rozbiórką oraz ponownym ułożeniem. Pod istniejącymi zjazdami sieć kanalizacyjną należy wykonać metodą przebitki.
c) Utwardzenie nawierzchni drogi z masy bitumicznej należy zaprojektować na dz. nr 328. Projektowana droga powinna mieć następujące parametry: szerokość 6,5 m, długość ok. 300 m, kategoria ruchu drogowego KR3. Należy przewidzieć chodnik z kostki polbruk po jednej stronie drogi.
d) Opracowanie powinno zawierać: projekty budowlano-wykonawcze poszczególnych branż (5 egz.), informację BIOZ (5 egz.), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (3 egz.) kosztorysy inwestorskie (3 egz..), przedmiary robót (3 egz.), ślepe kosztorysy (3 egz.), wersję cyfrową na nośniku (2 egz.)
Ponadto projektant powinien uzyskać wszystkie uzgodnienia oraz opracować niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę tj. mapy do celów projektowych itp. Wszystkie niezbędne materiały do prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia projektant. Ponadto projektant winien zaproponować szczegółowe rozwiązania techniczne zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań projektowych niż te wyszczególnione w niniejszym zapytaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonaną dokumentację projektową wraz z przygotowanym wnioskiem w imieniu inwestora projektant powinien złożyć w Starostwie Powiatowym w Ełku w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zastrzeżeń lub wystąpienia problemów w uzyskaniu pozwolenia na budowę, projektant obowiązany jest dostosować się do zaleceń wydającego pozwolenie i usunąć wady lub uzupełnić projekt. Zapłata wynagrodzenia za realizację zadania nastąpi po otrzymaniu pozwolenia na budowę
UWAGA: Teren pod projektowaną inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zostało wszczęte postepowanie na wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego. Przewidywany termin wydania decyzji to 05.03.2018 r.

IV. Terminy wykonywania zamówienia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do 02.03.2018 r. do godz. 10.00.

VI. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1
b) Parafowane projekty umów zał. nr 2

VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) Oferowana ryczałtowa cena brutto – 90 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru :
C = Cmin/Cx x 90
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin - cena brutto ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.
b) Termin realizacji zamówienia – 10 %
Oferta za kryterium termin realizacji zamówienia otrzyma punktację według niżej wymienionej skali :
- termin realizacji zamówienia do 16.04.2018 r. – 10 pkt
- termin realizacji zamówienia do 23.04.2018 r. – 5 pkt
- termin realizacji zamówienia do 30.04.2018 r. – 0 pkt.
Końcową liczbę punktów stanowić będzie suma przyznanych punktów dwóch w/w kryteriów.
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą sumę liczby punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Oferent powinien podać cenę ryczałtową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prze-prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać telefonicznie pod nume-rem telefonu 876112863 lub 503062780.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
5. Inne oświadczenia i dokumenty Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

XII. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 27 lutego 2018 14:03

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [136.06 KB]

Formularz ofertowy [58 KB]

Projekt umowy [124 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania [149.59 KB]

Wyświetleń: 358

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl