Dostawa żwiru samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prostki

Oznaczenie sprawy: GK.7021.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.
Dostawa żwiru samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prostki

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Dostawa żwiru samochodami samowyładowczymi w celu naprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Prostki” w ilości łącznej ok. 3000 t na przeciętną odległość do 25 km w jedną stronę wg wskazań Zamawiającego tj.
a) pospółka frakcji 0-65 mm
b) piasek płukany frakcji 0-2 mm
c) mieszanka drogowa w proporcji 50/50 z piasku 0-5 i żwiru frakcji 31,5mm
d) mieszanka drogowa w proporcji 50/50 z piasku 0-5 i żwiru kruszonego frakcji 31,5
Podana ilość zamawianego kruszywa jest wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości pobranego (zakupionego) kruszywa. W ramach przedmiotu zamówienia należy zakupić i dostarczyć żwir na poszczególne drogi w ilości określonej przez Zamawiającego.

IV. Terminy wykonywania zamówienia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 15 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Prostkach (pokój 109) w terminie do 10.01.2018 r. do godz. 10°° .

VI. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1
b) Parafowane projekty umów zał. nr 2
c) Wykaz sprzętu zał. nr 3

VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie. Na kopercie należy zamieścić zapis: OFERTA NA DOSTAWĘ ŻWIRU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI W CELU NAPRAWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PROSTKI NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM ZŁOŻENIA OFERT 10.01.2018 r godz. 1000

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) Oferowana cena brutto za 1 tonę danego rodzaju żwiru wraz z dostawą – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru :
C = Cmin/Cx x 100
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 1 tony danego rodzaju żwiru
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto 1 tony danego rodzaju kruszywa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cx - cena brutto 1 tony danego rodzaju kruszywa rozpatrywanej oferty.
Pozostałe postanowienia:
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Oferent powinien podać cenę ryczałtową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.
5. Umowy będą zwierane z Oferentem, który zaoferuje najniższą cenę za 1 tonę danego rodzaju kruszywa. Możliwe jest zawarcie umów z więcej niż z jednym oferentem na poszczególne rodzaje kruszywa.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prze-prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z pos-tępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać telefonicznie pod nume-rem telefonu 876112863 lub 503062780.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
5. Inne oświadczenia i dokumenty Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

XII. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz sprzętu

Opublikowano: 04 stycznia 2018 11:37

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [104.74 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [62.1 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [42.5 KB]

Wyświetleń: 365

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl