Utrzymanie czystości i właściwego stanu chodników w Prostkach w 2018 roku

Oznaczenie sprawy: GK.7031.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.
Utrzymanie czystości i właściwego stanu chodników w Prostkach w 2018 roku

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i właściwego stanu na chodnikach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy na terenie miejscowości Prostki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r w tym:
a) oczyszczanie chodników w okresie letnim i zimowym
b) opróżnianie koszy ulicznych
c) codzienne utrzymanie stanów czystości oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń
d) usuwanie śliskości na chodnikach w okresie zimowym oraz uzupełnienie pojemników mieszanką solno-piaskową
e) utylizacja odpadów pochodzących ze sprzątania chodników i opróżniania koszy
f) sprzątanie przystanków autobusowych w miejscowościach Prostki i Bogusze

IV. Terminy wykonywania zamówienia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Prostkach (pokój 109) w terminie do 21.12.2017 r. do godz. 10.00.

VI. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1
b) Parafowane projekty umów zał. nr 2

VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie. Na kopercie należy zamieścić zapis: OFERTA NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I WŁAŚCIWEGO STANU CHODNIKÓW W PROSTKACH w 2018 r. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM ZŁOŻENIA OFERT 21.12.2017 r godz. 1000

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) Oferowane ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie – 100 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru :
C = Cmin/Cx x 100
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin - cena brutto ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.
Pozostałe postanowienia:
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Oferent powinien podać cenę ryczałtową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prze-prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z pos-tępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać telefonicznie pod nume-rem telefonu 876112863 lub 503062780.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
5. Inne oświadczenia i dokumenty Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

XII. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 15 grudnia 2017 14:33

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [95.74 KB]

Załączniki do zapytania ofertowego [58.75 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [36.58 KB]

Wyświetleń: 782

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl