Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079
poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl

II. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
„Świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki".

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres usług będzie obejmować:
- realizację ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze gminy,
- współpracę z komendantem powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG,
- inicjowanie prac i działań gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych,
- realizację zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń terenu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- przeprowadzanie w imieniu gminy przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (w tym również funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych),
- udział w inspekcji gotowości do działań operacyjnych przeprowadzanych przez organy inspekcyjne PSP, jednostek OSP włączonych do KSRG na obszarze gminy
- przeprowadzanie inspekcji gotowości do statutowych działań ratowniczych pozostałych ochotniczych straży pożarnych,
- bieżącą współpracę ze starostwem oraz komendantem powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy,
- współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru gminy,
- współpracę z komendantem powiatowym PSP w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych,
- organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP na obszarze gminy oraz udział w organizowaniu takich ćwiczeń na obszarze powiatu,
- współudział w organizowaniu powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych,
- udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy,
- prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.


IV. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2017 roku, do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

VI. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
2. wzór umowy zlecenia stanowiący załącznik nr 2,
3. kserokopia prawa jazdy,
4. aktualne badania lekarskie,
5. oświadczenie o niekaralności,
6. dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe pożarnicze.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytane ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Prostki”.

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
1. Wymagania jakie muszą spełniać wykonawcy zamówienia:
- posiadać prawo jazdy kat. B i C,
- posiadać aktualne badania lekarskie,
- przedstawić oświadczenie o niekaralności,
- posiadać wykształcenie wyższe pożarnicze,
- być w pełni dyspozycyjnym.
2. Oceny ofert będzie dokonywał pracownik odpowiedzialny za udzielenie zamówienia.
3. W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, pracownik dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena ofertowa (C) - 100 %
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
C= Cn/Cb x 100%
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium
Cn - cena najniższa z ofert
Cb - cena oferty badanej.

Uwaga:
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą sumę liczby punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Oferent powinien podać cenę zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania (koszty ZUS pracodawcy pokryje Zleceniodawca).
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
3) oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 87 6112853.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Zamówienie nie jest prowadzone według zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Inne oświadczenia i dokumenty Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy
przed podpisaniem umowy.

XII. Załączniki
1. Formularz ofertowy;
2. Wzór umowy zlecenia.

Opublikowano: 11 grudnia 2017 14:50

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [135.22 KB]

Formularz ofertowy [70.75 KB]

Wzór umowy [17.96 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [35.85 KB]

Wyświetleń: 854

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl