Opracowanie opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej w odniesieniu do planowanych stacji bazowych telefonii komórkowej

RI.271.11.2017

SONDAŻ RYNKOWY

Wójt Gminy Prostki, zgodnie z Regulaminem udzielania w Urzędzie Gminy Prostki zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem Nr 37.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
opracowanie opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej w odniesieniu do planowanych stacji bazowych telefonii komórkowej.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Prostki
19-335 Prostki
ul. 1 Maja 44B
tel. (87) 611-28-60
fax. (87) 611-20-79
e-mail: sekretariat@prostki.pl
NIP: 848 182 62 83
REGON: 790671136

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30000 EURO w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) - podstawa prawna art. 4 pkt.8 w/w ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w formie sondażu rynkowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działa autorskiego przez biegłego sądowego z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) w celu określenia, bazując na przedłożonej przez inwestora dokumentacji, jaka jest równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny, biorąc pod uwagę miejsca dostępne dla ludności i czy tak obliczona zgodna jest z progami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

IV. Szczegółowy zakres usług obejmuje:
1. Przeprowadzenie analizy wstępnej dokumentacji sprawy i w razie potrzeby opracowania pytań do wezwania inwestora w celu uzupełnienia informacji technicznych dotyczących wyposażenia telekomunikacyjnego,
2. Wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego sądowego: na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej, w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych, planowanych stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych w miejscowościach:
1) Taczki działka nr 60 obręb 0035, gmina Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie. ozn. ELC0701A,
2) Krupin działka nr 141 obręb 0018, gmina Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, ozn. ELC1101A.

V. Termin wykonania usługi:
1) Wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego sądowego planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w miejscowości Taczki działka nr 60 obręb 0035, gmina Prostki, ozn. ELC0701A w terminie do: 14 dni od dnia podpisania umowy.
2) Wykonanie ekspertyzy i opracowanie opinii biegłego sądowego planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w miejscowości Krupin działka nr 141 obręb 0018, gmina Prostki, ozn. ELC1101A w terminie do: 14 dni od dnia podpisania umowy.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Informację o ofercie cenowej za opracowanie opinii biegłego prosimy przesłać na adres Zamawiającego: agnieszka.zielazna@prostki.pl, w terminie do dnia 06.10.2017r. do godziny 12.00.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są: Agnieszka Zielazna (tel. 87 611-28-60; agnieszka.zielazna@prostki.pl).

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

IX. Umowa.
O terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie.

X. Załączniki:
Załącznikami do niniejszego sondażu są dokumenty w formacie PDF zawierające:
Stacja ELC0701A, Taczki- rzut przyziemia i widok AA, mapę z planowaną lokalizacją (sytuacja), widok w płaszczyźnie poziomej, charakterystykę anten, widok w płaszczyźnie pionowej.
Stacja ELC1101A, Krupin- rzut przyziemia i widok AA, mapę z planowaną lokalizacją (zagospodarowanie terenu), charakterystykę anten, widok w płaszczyźnie poziomej, widok w płaszczyźnie pionowej.

Opublikowano: 02 października 2017 14:51

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Sondaż rynkowy [83.95 KB]

Załączniki do sondażu rynkowego [1.27 MB]

Wyświetleń: 1248

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl