Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy RO.271.1.2017

 

1. Zamawiający:…Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostkinazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach

Przedmiot zamówienia:
1) Przeprowadzenie zewnętrznego audytu finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach pod względem finansowo – organizacyjnym obejmującego w szczególności następujące zagadnienia:
a) prawidłowość stosowanego systemu księgowego w zakresie:
- przyjętych i stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
- prawidłowości operacji gospodarczych,
- prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
- rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- poprawności inwentaryzacji;
b) prawidłowość rozliczania podatku VAT;
c) ocena prawidłowości przeprowadzania przez Spółkę postępowań w trybie zamówień publicznych, w tym do 30.000,00 Euro.
d) analiza składników majątku ruchomego i nieruchomości Spółki wraz z oceną celowości i kosztów ich utrzymania
e) analiza struktury zatrudnienia Spółki w zakresie:
- struktury zatrudnienia
- wielkości i efektywności zatrudnienia
- poziomu wynagrodzeń
- kosztów działalności Zarządu spółki;
f) analiza struktury kosztów w zakresie podatków i opłat należnych od Spółki ze wskazaniem możliwości ich optymalizacji;
g) ocena rodzaju, wysokości i celowości ponoszonych przez Spółkę kosztów usług podmiotów zewnętrznych.
h) ocena prawidłowości i celowości podejmowania lub zaniechania działań w obszarach realizacji działalności gospodarczej Spółki w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- wytwarzania energii cieplnej i zaopatrzenia w ciepło odbiorców
- gospodarki komunalnej (administrowanie, organizacja i struktura ściągania należności, remonty, windykacja należności)
- zadań zleconych przez gminę
- pozostałej działalności usługowej
i) ocena prawidłowości określania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
j) ocena prawidłowości rozliczania kosztów działalności Spółki w zakresie:
- zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- wytwarzania energii cieplnej i zaopatrzenia w ciepło odbiorców
- gospodarki komunalnej (administrowanie, organizacja i struktura fakturowania należności, remonty, windykacja należności)
- zadań zleconych przez gminę
- pozostałej działalności usługowej
k) analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa (struktury aktywów i pasywów, rentowności oraz płynności finansowej) za 2015, 2016 r.;
l) analizę przychodów z działalności Przedsiębiorstwa i kosztów ich uzyskania za 2015, 2016 r.
m) ocenę prawidłowości ustalenia wyniku finansowego na koniec 2015 i 2016 r. i jego podziału.
n) analiza przyczyn pogorszenia się sytuacji finansowej spółki w 2016 r. - jaki wpływ miały na to realizowane inwestycje w 2014r.
o) wyliczenie wskaźników za okres 3 lat poprzedzających udzielenie zamówienia ( łącznie lub z rozbiciem na poszczególne lata) w stosunku do wartości całkowitego przychodu z działalności kontrolowanej do wartości całkowitej spółki (2014; 2015; 2016 r.)
2) Okres objęty przedmiotem zamówienia: od 01.01.2014 do 31.12.2016r.
3) Zewnętrzny audyt finansowy należy przeprowadzić w oparciu o procedury i standardy przeprowadzania audytu finansowego sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu oraz ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem:
- ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016.1870 z późn.zm.),
- ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016r. poz.1047 z późn. zm.)
- ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089)
- ustawy o podatku VAT oraz innych ustaw podatkowych obowiązujących w zakresie rozliczeń podatkowych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
4) Miejsce przeprowadzenia audytu
Audyt należy przeprowadzić: w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Prostkach ul. Kolejowa 26, 19-335 Prostki
5) Termin realizacji zamówienia:
Data rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Data zakończenia: do dnia 30 listopada 2017r.

2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:

3. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Janusz Krause - Sekretarz Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

4. Kryteria wyboru ofert: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia

5. Wykonawca poda ceny ofertowe netto i brutto z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku VAT.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
- wypełniony formularz ofertowy.
- potwierdzenie uprawnień podmiotu audytorskiego do wykonywania czynności rewizji finansowej (badania sprawozdań finansowych),
- wykaz wykonanych audytów podmiotów finansowanych ze środków publicznych z podaniem nazwy podmiotu audytowanego, ich wartości, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie (w tym co najmniej jednej spółce komunalnej)
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
- oświadczenie o bezstronności i niezależności wykonawcy oraz każdej osoby wchodzącej
w skład zespołu audytowego
- informację o ubezpieczeniu podmiotu audytorskiego od odpowiedzialności cywilnej i od ryzyka zawodowego,

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): załącznik nr 2

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): nie wymagane

9. Sposób przygotowania oferty;
oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe nr sprawy RO.271.1.2017 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Prostkach

10. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2017 roku, do godziny 1500
- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Prostkach (I piętro)
- korespondencyjnie (Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki) – w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na przeprowadzenie zewnętrznego audytu finansowego”
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@prostki.pl

11. Załączniki:
 Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty
 Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia Umowy

Opublikowano: 20 września 2017 15:01

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [177.59 KB]

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy [131 KB]

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia Umowy [101.5 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [46.39 KB]

Wyświetleń: 368

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl