Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Prostkach

Oznaczenie sprawy: GK.7011.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający.
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079

II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Prostkach

III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Prostkach
Wytyczne do projektowania:
a) Obiekt zlokalizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 1457/16 w Prostkach i będzie przylegał do istniejącego budynku szkolnego
b) Sala sportowa będzie przeznaczona do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego, na której będzie możliwość gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkową
c) W skład obiektu wejdą:
- sala sportowa o wymiarach areny 20m x 40m (plus wybiegi), wysokość sali minimum 7 m licząc od poziomu posadzki do najniższego elementu dachu
- 2 pokoje nauczycieli (minimum 3 osobowe)
- 2 szatnie
- natryski i umywalnie
- sanitariaty
- łącznik z budynkiem głównym szkoły
- magazynek na pomoce i sprzęt sportowy (należy uwzględnić, że w istniejącym budynku szkolnym są już pomieszczenia na sprzęt sportowy)
- oddzielne wejście
- wejście w poziomie piwnicy do istniejącego pomieszczenia (alternatywnie)
- widownia - przenośna
Opracowanie powinno zawierać:
a) Szczegółowe uzgodnienia przedprojektowe z Zamawiającym oraz wcześniejszą prezentację wizualną projektowanej inwestycji.
b) Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy
c) Projekt budowlano-wykonawczy branża architektoniczno – budowlana, sanitarna, elektryczna ; projekt ma zostać opracowany zgodnie z przepisami wymaganego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U.2013.1129) w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – 5 kompletów
d) Kosztorys inwestorski, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowalnych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.2004.130.1389) – 2 komplety
e) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – 4 komplety.
f) Informację bioz – 5 kompletów,
g) Opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych
h) Uzgodnienia branżowe, narada koordynacyjna.
i) Projekt musi zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia potrzebne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
j) Wersja cyfrowa będzie zawierać te same elementy co dokumentacja w formie tradycyjnej z wyjątkiem wypisu z rejestru gruntów lub innych dokumentów zawierające dane osobowe. Rysunki uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie *.pdf. Kosztorysy należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem*.ath.
k) Przedmiot umowy należy przedstawić w formie papierowej w ilościach określonych dla poszczególnych opracowań w ust. 4 oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R, w tym dokumentację projektową, przedmiary robót,
Ponadto projektant powinien uzyskać wszystkie uzgodnienia oraz opracować niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę tj. mapy do celów projektowych itp. Wszystkie niezbędne materiały do prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia projektant. Projektant winien zaproponować szczegółowe rozwiązania techniczne zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Wykonaną dokumentację projektową wraz z przygotowanym wnioskiem w imieniu inwestora projektant powinien złożyć w Starostwie Powiatowym w Ełku w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku zastrzeżeń lub wystąpienia problemów w uzyskaniu pozwolenia na budowę, projektant obowiązany jest dostosować się do zaleceń wydającego pozwolenie i usunąć wady lub uzupełnić projekt. Zapłata wynagrodzenia za realizację zadania nastąpi po otrzymaniu pozwolenia na budowę.
UWAGA: Teren pod projektowany obiekt objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

IV. Terminy wykonywania zamówienia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 r.

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres wojciech.kozuchowski@prostki.pl w terminie do 15.09.2017 r. do godz. 10°° .

VI. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1
b) Parafowane projekty umów zał. nr 2
c) Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem

VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.
W odniesieniu do wykonawców którzy złożą ofertę, oraz spełnią postawione warunki, dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów :
a) Oferowana ryczałtowa cena brutto – 90 %
Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru :
C = Cmin / Cx * 90
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin - cena brutto ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.
b) Termin płatności faktury – 10 %
Oferta za kryterium termin płatności faktury otrzyma punktację według niżej wymienionej skali :
- termin płatności faktury 30 dni – 10 pkt
- termin płatności faktury od 15 do 29 dni – 5 pkt
- termin płatności faktury od 0 do 14 dni – 0 pkt.

Uwaga :
• maksymalny termin płatności faktury – 30 dni
• w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części dotyczącej terminu płatności faktury, będzie to równoznaczne z terminem 30 dni.
• w przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji za to kryterium, przyjmie termin 30 dni.
• termin płatności faktury należy podawać wyłącznie w pełnych dniach.
Końcową liczbę punktów stanowić będzie suma przyznanych punktów dwóch w/w kryteriów.
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą sumę liczby punktów.
2. W przypadku złożenia ofert które uzyskają taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, wyliczenie ceny lub kosztu.
4. Oferent powinien podać cenę ryczałtową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.

IX. Warunki wykluczenia.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prze-prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W przypadku, stwierdzenia zależności wskazanych w pkt 1-4, Wykonawca zostanie wykluczony z pos-tępowania

X. Odrzuceniu podlegają oferty:
a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
c. oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

XI. Dodatkowe informacje.
1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać telefonicznie pod nume-rem telefonu 876112863 lub 503062780.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
5. Inne oświadczenia i dokumenty Zamawiający może zażądać od wyłonionego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

XII. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Opublikowano: 11 września 2017 22:42

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [162.89 KB]

Formularz ofertowy [58.5 KB]

Projekt umowy [123 KB]

Informacja o udzieleniu zamówienia [61.72 KB]

Wyświetleń: 416

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl