Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017-2021 i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków

Nr sprawy: GK.411.1.2017

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie następującego zadania:

Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017-2021 i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków

 

I. Zamawiający:
Zamawiający - Gmina Prostki, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Prostki
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B
tel. (087) 6112012, fax. (087) 6112079
REGON: 790671136 , NIP: 848 182 62 83
poczta elektroniczna: sekretariat@prostki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy: http://bip.prostki.pl/ menu przedmiotowe, zakładka zamówienia publiczne. Na wniosek Wykonawcy w/w dokumenty można uzyskać w formie papierowej w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.), zgodnie z Zarządzeniem nr 37.2017 Wójta Gminy Prostki z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Urzędu Gminy Prostki i Gminy Prostki.

 

III. Przedmiot zamówienia.
A) Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prostki na lata 2017- 2021.
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014.1446 t.j.)
2. Opracowanie ponadto winno uwzględniać: wskazania zawarte w poradniku metodycznym dla opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, a więc:
• podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami;
• uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce;
• strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
• relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu, spójnego z Krajowym programem ochrony i opieki nad zabytkami;
• uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego (relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy - analiza dokumentów programowych gminy);
• charakterystykę zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy, tj. krótki zarys historii obszaru gminy krajobraz kulturowy, zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne, zabytki w zbiorach muzealnych i innych, dziedzictwo niematerialne; zabytki objęte prawnymi formami ochrony, zabytki w gminnej ewidencji zabytków, zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy pozostającymi w zakresie zadań gminy;
• ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy i obiektów zabytkowych na jej terenie, analiza szans i zagrożeń;
• założenia programowe (priorytety programu opieki, kierunki i cele działań programu opieki, zadania programu opieki) instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami;
• zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami źródła finansowania programu opieki nad zabytkami realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków;
• informacje na temat metod monitoringu programu.
B) Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011.113.661)
2. Opracowanie ponadto winno uwzględniać:
• weryfikację listy obiektów objętych gminną ewidencją zabytków w zakresie zgodności z Rejestrem Zabytków Nieruchomych Województwa Warmińsko – Mazurskiego i listą zabytków wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
• weryfikację zabytków ujętych w dotychczasowej ewidencji, w przypadku stwierdzenia, że stan zachowania obiektów uległ zmianie na kartach adresowych należy uaktualnić fotografię obiektów lub jeżeli obiekt utracił walory zabytku usunięcie go z Gminnej Ewidencji.
• gmina posiada opracowane karty zabytków, które Wykonawca ma za zadanie uaktualnić (zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U.2011.113.661) – należy karty zaopatrzyć w aktualną dokumentację fotograficzną obiektów obejmującą minimum widok ogólny i charakterystyczne detale zabytku oraz wskazującą orientację (położenie) zabytku. Wykaz kart oraz inne materiały niezbędne do oszacowania kosztów wykonania usługi można pobrać ze strony internetowej www.bip.prostki.pl menu przedmiotowe, ewidencje i rejestry;
• Zamawiający prosi o podanie kosztu opracowania karty obiektu w przypadku konieczności uzupełnienia ewidencji.

 

IV. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
• sporządzenie stosownego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dla Rady Gminy Prostki, w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017-2021;
• uzgodnienia treści Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017–2021 oraz uzyskania pozytywnej pisemnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie;
• przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;
• przedłożenia Zamawiającemu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prostki w ilości: wersja papierowa – 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalną wersją elektroniczną – 2 szt. /płyta CD, DVD/ oraz zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytków - w ilości: wersja papierowa – 2 egzemplarze, edytowalna wersja elektroniczna wraz z nieedytowalną wersją elektroniczną – 2 szt. /płyta CD, DVD/

 

V. Oferenci i oferta.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci dysponujący niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem w tworzeniu dokumentów o charakterze programowym w zakresie opieki nad zabytkami.
Pisemna oferta, poza oświadczeniem o woli opracowania dokumentu pn. Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017-2021 i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, powinna zawierać:
1. Dane dotyczące oferenta:
a) nazwa, adres oraz wykaz osób zamierzających wziąć udział w opracowaniu dokumentu pn. Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017-2021 i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania tego zadania;
b) opis doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia - poprzez doświadczenie rozumie się wykonanie lub udział w zespole projektowym przy opracowywaniu (minimum jednego programu) przedsięwzięcia o tematyce i w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia;
c) wykaz zrealizowanych opracowań o charakterze programowym z zakresu opieki nad zabytkami;
2. Dane dotyczące oferty:
a) oferta powinna zawierać przewidywany termin wykonania zamówienia – nie dłużej niż 3 miesiące od podpisania umowy;
b) harmonogram realizacji zadania;
c) oferta winna zawierać informację o oferowanej cenie brutto i netto;
d) oferta winna zawierać wypełnioną tabelę wykazu doświadczenia i udziału w opracowaniach o charakterze programowym z zakresu opieki nad zabytkami, bądź informację o braku takiego doświadczenia, braku udziału w opracowaniach;
e) aktualny wydruk z KRS/CEiDG Wykonawcy.
3. Kryteria wyboru ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 80%
- doświadczenie – 20% (ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie zależy od ilości wykonanych projektów p.n. Gminny Program Ochrony Zabytków, Gminna Ewidencja Zabytków itp.) kryterium będzie punktowane następująco:
- 5 pkt. udział w 1-3 projektach,
- 10 pkt. udział w 4-6 projektach,
- 15 pkt. udział w 7-10 projektach,
- 20 pkt. udział w ponad 10 projektach.
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1, oraz złożyć ją w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz dopisek: Oferta dot. Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2017-2021 i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, sekretariat, do dnia 13.07.2017 r. do godz. 900. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
b) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.
c) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak powyżej, będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane osobiście bądź przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
e) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź mailowo, dodatkowo informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.prostki.pl menu przedmiotowe, zamówienia publiczne.
g) Wykonawcy składający ofertę będą nimi związani przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

 

VI. Informacje dotyczące zawarcia umowy
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni od wyboru oferty.
Wszelkie zapytania i dodatkowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Prostki, 19-335 Prostkach ul. 1 Maja 44B, tel; 087 61 12 863.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Opublikowano: 01 lipca 2017 13:52

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [1.19 MB]

Formularz ofertowy [131.57 KB]

Wzór umowy [128.71 KB]

Zawiadomienie o wyborze oferty [441.65 KB]

Wyświetleń: 468

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl