Spektakl historyczno – artystyczny Prostkowskiej bitwy oraz oprawa historyczna eventu

ZAPYTANIE OFERTOWE
Spektakl historyczno – artystyczny Prostkowskiej bitwy oraz oprawa historyczna eventu

Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (ze zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach
ul. 1 Maja 19A 19-335 Prostki

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Spektakl historyczno – artystyczny Prostkowskiej bitwy oraz oprawa historyczna eventu”

Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. - 1.
Nazwa - Spektakl historyczny Prostkowskiej Bitwy oraz oprawa historyczna eventu.
Opis - Uczestnikom zaproponowany zostanie spektakl historyczny. Rekonstrukcja będzie okazją do poznania historii Bitwy pod Prostkami oraz skonfrontowania posiadanej wiedzy z przekazem historycznym zaproponowanym w inscenizacji. W ramach tego zadania przewiduje się:
• Parada historyczna wojska narodowego autoramentu husaria,wojska szwedzkie, regiment brandenburski,
• Pokaz sprawności żołnierskich regimentu szwedzkiego,
• Pokaz polskiej piechoty łanowej i pojedynku konnego na szable Kmicica z Księciem Bogusławem.
• „Husaria chlubą oręża polskiego” pokaz konny, różne rodzaje marszu, ćwiczenia
• Spektakl historyczny „Bitwa pod Prostkami”.Jednostka - 1
Liczba - 1

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: brak

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 02 LIPCA 2017 r.

V. JEDYNYM KRYTERIUM ZAMÓWIENIA JEST: NAJNIŻSZA CENA

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gok.prostki@o2.pl., faksem na nr: 876112420, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 19A, 19-335 Prostki do dnia 26 czerwca 2017 r.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie podany na stronie internetowej pod adresem bip.prostki.pl do 28 czerwca 2017 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta.
7. Osoba do kontaktu: Ewa Ratkiewicz gok.prostki@o2.pl; tel. 516141225 oraz 503671175

Opublikowano: 16 czerwca 2017 13:48

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [161.52 KB]

Zestawienie porównania i oceny ofert [722.68 KB]

Wyświetleń: 339

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl