Zrekonstruowanie wioski wzorowanej na wiosce XVII w.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zrekonstruowanie wioski wzorowanej na wiosce XVII w.

Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (ze zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach
ul. 1 Maja 19A 19-335 Prostki

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zrekonstruowanie wioski wzorowanej na wiosce XVII w.
Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. - 1.
Nazwa - Zrekonstruowanie wioski wzorowanej na wiosce XVII.
Opis - Zrekonstruowanie wioski wzorowanej na wiosce XVII w. obrazującej życie społeczności tamtych czasów, pokazującej rzemiosło i ówczesną kuchnię. Dla zwiększenia siły przekazu i waloru edukacyjnego, powstanie osada XVII w, a osoby odwiedzające ją, będą mogły obejrzeć i spróbować sił w garncarstwie, wikliniarstwie czy kowalstwie. Będą także mogły skosztować potraw chłopskich i rycerskich.
Jednostka - 1
Liczba - 1

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: brak

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 02 LIPCA 2017 r.

V. JEDYNYM KRYTERIUM ZAMÓWIENIA JEST: NAJNIŻSZA CENA

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gok.prostki@o2.pl., faksem na nr: 876112420, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 19A, 19-335 Prostki do dnia 26 czerwca 2017 r.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie podany na stronie internetowej pod adresem bip.prostki.pl do 28 czerwca 2017 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta.
7. Osoba do kontaktu: Ewa Ratkiewicz gok.prostki@o2.pl; tel. 516141225 oraz 503671175

Opublikowano: 16 czerwca 2017 13:46

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [173.53 KB]

Zestawienie porównania i oceny ofert [661.47 KB]

Wyświetleń: 315

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl