Wykonanie plakatów, media, banery, tablica informacyjna, zaproszenia, foldery w związku z organizacja imprezy Dni Prostek XIX Edycji- Bitwa pod Prostkami

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie plakatów, media, banery, tablica informacyjna, zaproszenia, foldery w związku z organizacja imprezy Dni Prostek XIX Edycji- Bitwa pod Prostkami.

Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (ze zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach
ul. 1 Maja 19A 19-335 Prostki

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie plakatów, media, banery, tablica informacyjna, zaproszenia, foldery w związku z organizacja imprezy Dni Prostek XIX Edycji- Bitwa pod Prostkami
Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. - 1.
Nazwa - Wykonanie plakatów, media, banery, tablica informacyjna, zaproszenia, foldery w związku z organizacja imprezy Dni Prostek XIX Edycji - Bitwa pod Prostkami.
Opis - Działania zaplanowane w ramach promocji, to między innymi: opracowanie plakatu projektowego, zaproszeń, ogłoszenia w lokalnych mediach (radio, prasa), wydanie folderu promującego wydarzenie historyczne bitwę, zamieszczenie na stronach internetowych informacji o projekcie, stworzenie tablicy informacyjnej i banerów.
Jednostka - 2
Liczba - 2

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: brak

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1 -2 LIPCA 2017r.

V. JEDYNYM KRYTERIUM ZAMÓWIENIA JEST: NAJNIŻSZA CENA

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gok.prostki@o2.pl., faksem na nr: 876112420, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 19A, 19-335 Prostki do dnia 26 czerwca 2017 r.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie podany na stronie internetowej pod adresem bip.prostki.pl do 28 czerwca 2017 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta.
7. Osoba do kontaktu: Ewa Ratkiewicz gok.prostki@o2.pl; tel. 516141225 oraz 50367117

Opublikowano: 16 czerwca 2017 13:37

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [161.2 KB]

Unieważnienie zapytania ofertowego [441.98 KB]

Wyświetleń: 271

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl