Wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki

Nr sprawy: RI.3050.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Prostki reprezentowana przez Wójta Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19 – 335 Prostki zaprasza do złożenia oferty na:

2. Wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki.
2.1.Bobry
Remont i przebudowa pomieszczenia na świetlicę wiejską zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 1
2.1.1. Długochorzele
Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 2
2.1.2. Długosze
Ocieplenie stropu w budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 3
2.1.3. Długosze
Podłączenie pomieszczeń łazienki i kuchni w budynku świetlicy wiejskiej do instalacji kominkowej
2.1.4.Krzywe
Ułożenie wejścia z polbruku i naprawa wejścia przed świetlicą zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 4
2.1.5. Krzywe
Remont pomostu na jeziorze Krzywe zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 5
2.1.6 Krzywińskie
Wyłożenie kostką polbrukową placu pod koszykówkę zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 6
2.1.7.Kurzątki
Ogrodzenie boiska zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 7
2.1.8. Marchewki
Wymiana uszkodzonych desek w ogrodzeniu drewnianym na placu zabaw oraz zabezpieczenie impregnatem
2.1.9. Rożyńsk Wielki
Przygotowanie terenu pod rozbudowę „Centrum Kultury i Pożarnictwa” z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego Nr 8
UWAGI:
Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia w przypadku przekroczenia posiadanych środków z funduszu sołeckiego.
 
3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać do 31 października 2017 r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy w Prostkach, 19 – 335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B

5. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Helena Penkiewicz pokój 109 tel. 87 611 28 61 Urząd Gminy Prostki

6. Kryteria wyboru ofert:
Kryterium ocen 100% cena usług .
Wykonawca poda ceny ofertowe brutto.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie wymagane

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Standardowa umowa na realizację zadania zostanie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): zostaną zawarte w umowie.

10. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na wykonanie prac remontowych, wykończeniowych i porządkowych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego na 2017 r w miejscowościach na terenie gminy Prostki.”

11. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać do dnia 19.05.2017 r. do godziny 15:00 na adres:
Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

Opublikowano: 12 maja 2017 22:34

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [389.46 KB]

Protokół z wyboru oferty [58.96 KB]

Wyświetleń: 318

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl