Dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz przegląd i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach na terenie gm. Prostki

Nr sprawy: RI.3050.3.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Prostki reprezentowana przez Wójta Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19 – 335 Prostki zaprasza do złożenia oferty na:

2. Dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz przegląd i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach na terenie gm. Prostki:
2.1. Urządzenia zabawowe: urządzenia wersja standard: drewno sosnowe bezrdzeniowe , impregnowane metodą próżniowo- ciśnieniową, mocowane za pomocą kotew stalowych, części metalowe – malowane proszkowo, elementy ze sklejki laminowane- wodoodporne, tworzywo HDPE, ślizg stalowy. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodne z obowiązującymi normami PN-EN1176-1:2009
Bzury
• karuzela krzyżowa
• zjeżdżalnia z drabinką i ślizgiem stalowym
Gorczyce
• zjeżdżalnia z drabinką i ślizgiem stalowym
• karuzela krzyżowa
• huśtawka ważka
• huśtawka bujak sprężynowy
• huśtawka podwójna metalowa
2.2 Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw
Bobry
Prostki
Przegląd gwarancyjny 2 placów zabaw (na ul. Kolejowej i na kompleksie sportowo-rekreacyjnym)
UWAGI:
• Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia w przypadku przekroczenia posiadanych środków z funduszu sołeckiego.

3. Termin wykonania zamówienia:
21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy w Prostkach, 19 – 335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B

5. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Helena Penkiewicz pokój 109 tel. 87 611 28 61 Urząd Gminy Prostki

6. Kryteria wyboru ofert:
Kryterium ocen 100% cena usług.
Wykonawca poda ceny ofertowe brutto.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie wymagane

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Standardowa umowa na realizację zadania zostanie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): zostaną zawarte w umowie.

10. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz przegląd i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw w miejscowościach na terenie gm. Prostki:

11. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście do dnia 18.05.2017 r. do godziny 15:00 na adres:
Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

Opublikowano: 05 maja 2017 15:28

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [68.79 KB]

Formularz ofertowy [50.5 KB]

Wzór umowy [54.5 KB]

Protokół z wyboru oferty [82.06 KB]

Wyświetleń: 290

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl