Dostawę i montaż urządzeń sportowych oraz przegląd urządzeń siłowni zewnętrznej – wyposażenie placów integracji w miejscowościach na terenie gm. Prostki

Nr sprawy: RI.3050.4.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Prostki reprezentowana przez Wójta Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19 – 335 Prostki zaprasza do złożenia oferty na:

2. Dostawę i montaż urządzeń sportowych oraz przegląd urządzeń siłowni zewnętrznej – wyposażenie placów integracji w miejscowościach na terenie gm. Prostki.
2.1. Urządzenia sportowe:
2.1.1. Siłownia zewnętrzna: Urządzenie musi być wykonane w oparciu o normy PN-EN1176-1:2009; PN -EN957-2:2005; PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenie musi być przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Materiały z których wykonane są elementy siłowni zewnętrznej to: rury ze stali grubościennej i elementy z blachy składające się na konstrukcję, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi, zapewniające ochronę antykorozyjną, łożyska typu zamkniętego, siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej ( nie dopuszcza się tworzyw sztucznych) lub równoważne. Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcje do ćwiczeń obrazkową i literową. Trwale naniesione na pylonach, nie dopuszcza się stosowania naklejek.
Katarzynowo
• Urządzenia typu orbitrek i twister zamontowane na jednym słupie
2.1.2. Sprzęt sportowy
Bzury
• zestaw do piłki siatkowej plażowej składający się:
słupki stalowe do siatkówki z naciągiem korbowym z blokadą, siatka
• Bramka przenośna do piłki nożnej z siatką 1 szt
Bramka powinna spełniać wymogi normy EN 748. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych lub lakierowanych na biało. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki posiadać powinny ochronne powłoki galwaniczne, bramka mocowana obejmami do gruntu.
Lipińskie Małe
• bramka z tulejami i pokrywami do piłki nożnej wym. 2x3 1 szt,
Spełnia wymogi normy EN 748. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych lub lakierowanch na biało. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączne bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne. W skład kompletu wchodzi rama główna bramki, wsporniki siatki i łącznik bramki.
• siatki do bramki 2x3 kpl ( białe)
• piłki nożne roz. 5 - 2 szt,
• piłki siatkowe roz. 5 -2 szt
Prostki
• bramki przenośne do piłki nożnej wym. 5x2 z siatkami – 2 szt.
Bramki powinny spełniać wymogi normy EN 748. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych lub lakierowanych na biało. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornego na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana obejmami do gruntu.
2.2.Przeglad urządzeń siłowni zewnętrznej
• Katarzynowo
UWAGI:
• Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia w przypadku przekroczenia posiadanych środków z funduszu sołeckiego.
• Oferent może złożyć ofertę na wybrany rodzaj zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:
21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy w Prostkach, 19 – 335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B

5. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Helena Penkiewicz pokój 109 tel. 87 611 28 61 Urząd Gminy Prostki

6. Kryteria wyboru ofert:
Kryterium ocen 100% cena usług.
Wykonawca poda ceny ofertowe brutto.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie wymagane

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Standardowa umowa na realizację zadania zostanie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): zostaną zawarte w umowie.

10. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Dostawa i montaż urządzeń sportowych oraz przegląd urządzeń siłowni zewnętrznej – wyposażenie placów integracji w miejscowościach na terenie gm. Prostki.

11. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą do dnia 18.05.2017 r. do godziny 15:00 na adres:
Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

Opublikowano: 05 maja 2017 15:24

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [118.19 KB]

Formularz ofertowy [53 KB]

Wzór umowy [62 KB]

Protokół z wyboru oferty [131.65 KB]

Wyświetleń: 295

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl