Wykonanie podestu w miejscowości Prostki na działce gminnej nr 470/21 Obręb Prostki oraz dostawa urządzeń drewnianych małej architektury nietrwale związanej z podłożem do miejscowości na terenie gminy Prostki

Nr sprawy: RI.3050.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Prostki reprezentowana przez Wójta Gminy Prostki ul. 1 Maja 44B, 19 – 335 Prostki zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie podestu w miejscowości Prostki na działce gminnej nr 470/21 Obręb Prostki oraz dostawa urządzeń drewnianych małej architektury nietrwale związanej z podłożem do miejscowości na terenie gminy Prostki.
1.1. Prostki
Wykonanie podestu trwale związanego gruntem o wym. 5x6 m, wysokość 0,3 m. Konstrukcja drewniana, podest wykonany z desek lub z płyty wodoodpornej, antypoślizgowej. Materiał odpowiednio zabezpieczony impregnatami. Pod podestem wybrana darń z ułożoną geowłókniną, warstwa żwiru nie mniejsza niż 10 cm.
1.2. Dostawa urządzeń drewnianych małej architektury nietrwale związanej z podłożem.
• Krzywe
- Dostawa stołu drewnianego o wym. 2 x2 m z 4 ławami z oparciem dł. 2 m. , wykonane z drzewa liściastego sezonowanego, materiał impregnowany dwukrotnie w kolorze ciemnym
• Krzywińskie
- Dostawa huśtawki ogrodowej Stelaż: dł. 2,2m szer. 2,2m wys. 2m długość ławki w huśtawce 1,5m. Wszystkie śruby powinne być zabezpieczone zaślepkami, konstrukcja z drzewa liściastego sezonowanego, malowana dwukrotnie drewnochronem w kolorze ciemnym).
- Ławostół - konstrukcja stanowiąca dł. 2 m gr. deski ok. 4.2 cm, wykonane z drzewa  liściastego sezonowanego, malowane dwukrotnie drewnochronem w kolorze ciemnym).
• Lipińskie Małe
- ławki parkowe (dł. min. 160 cm, gr. deski ok. 4.2 cm, wykonane z sezonowanego drzewa liściastego, malowane dwukrotnie drewnochronem w kolorze ciemnym, nogi odlewy żeliwne siedzisko z min. 3 desek,) -5 szt
- stół ogrodowy szt 2 dł 160 cm dł. min. 160 cm, gr. deski ok. 4.2 cm, wykonane z sezonowanego drzewa liściastego, malowane dwukrotnie drewnochronem w kolorze ciemnym, nogi odlewy żeliwne – 2 szt
• Marchewki
- Dostawa ławek drewnianych dł. min 160 cm, gr. deski ok. 4,2 cm, wykonane z sezonowanego drewna liściastego, malowane dwukrotnie drewnochronem w kolorze ciemnym, nogi odlewy żeliwne, siedzisko z min. 3 desek.
• Rożyńsk Wielki
- Dostawa ławek drewnianych dł. min 160 cm, gr. deski ok. 4 cm, wykonane z sezonowanego drewna liściastego, malowane dwukrotnie drewnochronem w kolorze ciemnym, nogi odlewy żeliwne, siedzisko z min. 3 desek.
UWAGI:
• Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia w przypadku przekroczenia posiadanych środków z funduszu sołeckiego.
• Oferent może złożyć ofertę na wybrany rodzaj zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:
21 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: sekretariat Urzędu Gminy w Prostkach, 19 – 335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B

5. Miejsce lub sposób uzyskiwania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określające szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Helena Penkiewicz pokój 109 tel. 87 611 28 61 Urząd Gminy Prostki

6. Kryteria wyboru ofert:
Kryterium ocen 100% cena usług .
Wykonawca poda ceny ofertowe brutto.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie wymagane

8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej części, (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Standardowa umowa na realizację zadania zostanie zawarta po rozstrzygnięciu postępowania.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): zostaną zawarte w umowie.

10. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku w języku polskimi w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Wykonanie podestu w miejscowości Prostki na działce gminnej nr 470/21 Obręb Prostki oraz dostawa urządzeń drewnianych małej architektury nietrwale związanej z podłożem do miejscowości na terenie gminy Prostki”

11. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą do dnia 18.05.2017 r. do godziny 15:00 na adres:
Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki.

Opublikowano: 05 maja 2017 15:02

Kategoria: Zamówienia publiczne - zapytania ofertowe

Źródło: Gmina Prostki

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [99.01 KB]

Formularz ofertowy [53.5 KB]

Wzór umowy [61 KB]

Uzupełnienie informacji [17.54 KB]

Protokół z wyboru oferty [127.37 KB]

Wyświetleń: 219

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl